دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

يزدان عسگري

اطلاعات تماس
http://yazdan59.ir
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
دانشكده فنآوريهاي نوين پزشكي
زيست فناوري پزشكي
درباره