Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

Ghasemali Khorasani

مقایسه نتایج استفاده از غضروف های اتوگرافت و آلوگرافت در بیماران جراحی زیبایی بینی


Authors: قاسمعلی خراسانی، سیامک راکعی، امیر حسین توکلی
مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران, Vol.2, No.74, 1395,Page:,Number of Page:120-128

زمینه و هدف :ا ستفاده از گرافت هاي غضرو فی نقش مهم ی در جراح ی پلاس تیک و ترم یمی دارد و در بدن انسان منابع
محدودي جهت برداشت غضروف موجود است . بنابراین از غضروف آلوگرافت نیز در این جراح ی ها استفاده م ی شود .
مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه مزایا و معایب استفاده از غضروف هاي اتوگرافت و آلوگرافت انجام گردید.
روش بررسی : در این مطالعه کوهورت تار یخی تعداد 124 بیمار تحت عمل جراحی زیبا یی بین ی در بیمارستان امام
خمینی (ره) تهران از آذر 1389 تا اردیبهشت 1394 قرار گرفتند. بیماران به دو گروه که در آن ها غضروف اتوگرافت و
آلوگرافت استفاده شده است، تقس یم شدند . بیماران پس از عمل با معا ینه با لینی و فتوگرا فی تحت بررس ی قرار گرفتند
،(Displacement) جاب ه جا یی ،(Infection) عفونت ،(Fracture) و عوارض مربوط به گرافت غضرو فی شامل شکستن
در آن ها در طول مدت مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. (Warping) و پیچش (Resorption) جذب
یافته ها: اختلاف مشاهده شده بین سن و جنس در دو گروه مورد بررسی از نظر آماري معنادار نبود . بروز عارضه با
2 بیمار /08(0/78-5/ 1 و ( 55 /25(0/4-3/ حدود اطم ینان 95 % در دو گروه اتوگرافت و آلوگرافت به تر تیب برابر با ( 88
به از اي هر 1000 م اه پیگیري محاسبه گرد ید. می انگین با حدود اطم ینان 95 % زمان عارضه در گروه اتوگرافت و
58 ماه بود که اختلاف مشاهده شده بین دو گروه از /7(54/51-62/ 51 و ( 91 /23(49/27-53/ آلوگرافت به تر تیب ( 19
.(P=0/ نظر آماري معنادار نبود ( 81
نتیجه گیري:ا ستفاده از غضروف آلوگرافت نیز در عمل جراحی قابل اعتماد می باشد.
کلمات کلیدي: مطالعات گذشته نگر، رینوپلاستی، عوارض، گرافت غضروفی، آلوگرافت، اتوگرافت.