دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

مجتبی پارسا

اطلاعات تماس
مرتبه علمی
استادیار
دانشکده
پزشكي
درباره