Tehran University of Medical Sciences
home | Farsi
Print

jamaleddin begjani

Contact Information
Tel: 09126987706
Academic Rank
Assistant Professor
School
Nursing and Midwifery
About
CV last edited on: 2019/30/06

1.

B.Sc


پرستاری, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, گرگان, ایران, 1380
2.

M.S


پرستاری بهداشت کودک و خانواده (اطفال), دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران, تهران, ایران, 1384
Thesis Title:بررسی دیدگاههای والدین کودکان بستری در مراکز آموزشی – درمانی منتخب شهر تهران در مورد اهمیت اصول مراقبت خانواده – محور
Supervisor:خانم تانیا مهاجر
3.

Ph.D


آموزش پرستاری, دانشگاه علوم پزشکی تهران, تهران, ایران, 1395
Thesis Title:تبيين فرآیند تصمیم گیری والدین برای ترخیص کودک با رضایت شخصی: ارائه مدل
Supervisor:دکتر علیرضا نیکبخت نصرابادی
1.

انگلیسی


Speaking: Medium, Reading: Good, Writing: Medium

مو قعيت علمي _ آكادميك

1.

مدیر گروه پرستاری


دانشگاه آزاد گرگان, 1394-1396
2.

نماینده گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادن در تامین منابع علمی


دانشکده پرستاری و مامایی تهران, 1397-تاکنون
3.

مدیر گروه پرستاری


دانشگاه آزاد ایرانشهر, 1388-1391

B.Sc

1.

بیماریهای شایع نوزادان


1388-1389 گروه مامایی, علوم پزشکی ایرانشهر,B.Sc.
2.

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان 1


1389-1391 دانشگاه آزاد ایرانشهر,B.Sc.
3.

پرستاری بهداشت جامعه 1


1389-1391 دانشگاه آزاد ایرانشهر,B.Sc.
4.

پرستاری بهداشت جامعه 2


1389-1391 دانشگاه آزاد ایرانشهر,B.Sc.
5.

پرستاری بهداشت جامعه 3


1389-1391 دانشگاه آزاد ایرانشهر,B.Sc.
6.

اپیدمیولوژی


1389-1391 دانشگاه آزاد ایرانشهر,B.Sc.
7.

فن آوری اطلاعات در پرستاری


1389-1391 دانشگاه آزاد ایرانشهر,B.Sc.
8.

بهداشت عمومی


1389-1391 رشته های غیر پزشکی, دانشگاه آزاد ایرانشهر,B.Sc.
9.

تنظیم خانواده


1389-1391 رشته های غیر پزشکی, دانشگاه آزاد ایرانشهر,B.Sc.
10.

بررسی وضعیت سلامت


1389-1391 دانشگاه آزاد ایرانشهر,B.Sc.
11.

زبان تخصصی


1389-1391 دانشگاه آزاد ایرانشهر,B.Sc.
12.

کارآموزی داخلی – جراحی، Icu-ccu-icuG – ENT ، جراحی قلب باز، قلب


1380-1388 مربی طرحی و حق التدریسی , دانشکده پرستاری و مامایی تهران,B.Sc.
13.

کار آموزی و کارورزی کودکان


1388-1389 علوم پزشکی ایرانشهر,B.Sc.
14.

کار آموزی اصول و فنون پرستاری و پراتیک


1389-1391 دانشگاه آزاد ایرانشهر,B.Sc.
15.

کار آموزی نوزادان


1388-1389 علوم پزشکی ایرانشهر,B.Sc.
16.

کار آموزی نوزادان


1389-1391 دانشگاه آزاد ایرانشهر,B.Sc.
17.

پرستاری کودکان 1


1394-1396 دانشگاه آزاد گرگان,B.Sc.
18.

پرستاری کودکان 2


1394-1396 دانشگاه آزاد گرگان,B.Sc.
19.

اپیدمیولوژی


1394-1396 دانشگاه آزاد گرگان,B.Sc.
20.

بیماریهای کودکان


1394-1396 گروه مامایی, دانشگاه آزاد گرگان,B.Sc.
21.

زبان تخصصی


1394-1396 گروه مامایی, دانشگاه آزاد گرگان,B.Sc.
22.

زبان تخصصی


1394-1396 دانشگاه آزاد گرگان,B.Sc.
23.

روش تحقیق در پرستاری


1389-1391 دانشگاه آزاد ایرانشهر,B.Sc.
24.

روش تحقیق در پرستاری


1394-1396 دانشگاه آزاد گرگان,B.Sc.
25.

پرستاری کودکان 2


1396-1397 دانشکده پرستاری و مامایی تهران,B.Sc.
26.

پرستاری کودکان 1


1396-1397 گروه بین الملل (انگلیسی), دانشکده پرستاری و مامایی تهران,B.Sc.
27.

پرستاری کودکان 2


1396-1397 گروه بین الملل (انگلیسی), دانشکده پرستاری و مامایی تهران,B.Sc.
28.

کار آموزی و کارورزی کودکان


1384-1384 دانشگاه آزاد قم,B.Sc.
29.

کارآموزی داخلی و جراحی 3


1384-1384 دانشگاه آزاد قم,B.Sc.
30.

پرستاری کودکان 1


1388-1389 علوم پزشکی ایرانشهر,B.Sc.
31.

پرستاری کودکان 2


1388-1389 علوم پزشکی ایرانشهر,B.Sc.
32.

بیماریهای کودکان


1388-1389 گروه مامایی, علوم پزشکی ایرانشهر,B.Sc.
33.

اورژانسهای نوزادان


1388-1389 گروه مامایی, علوم پزشکی ایرانشهر,B.Sc.
34.

نوزادان


1388-1389 علوم پزشکی ایرانشهر,B.Sc.

M.S

1.

پرستاری دوران شیرخوارگی


1394-1396 دانشگاه آزاد علی آباد,M.S.
2.

پرستاری دوران سن مدرسه


1394-1396 دانشگاه آزاد علی آباد,M.S.
3.

روش تحقیق پیشرفته


1396-1397 دانشکده پرستاری و مامایی تهران,M.S.
4.

اصول مراقبت های نوزادان 1


1396-1397 دانشکده پرستاری و مامایی تهران,M.S.
5.

اصول مراقبت های نوزادان 2


1396-1397 دانشکده پرستاری و مامایی تهران,M.S.
1.

کارگاه آریتمی ها و ریتم نرمال


علوم پزشکی تهران, بیمارستان شریعتی , 1382 1382, سخنرانی, Lecturer
2.

کارگاه مایع درمانی در اطفال


دانشگاه علوم پزشکی زاهدان , بیمارستان ایران ایرانشهر, 1388 1388, سخنرانی, Lecturer
3.

کارگاه روش تحقیق


دانشگاه علوم پزشکی زاهدان , بیمارستان ایران ایرانشهر, 1388 1388, سخنرانی, Lecturer
4.

کارگاه احیاء قلبی ریوی بزرگسالان


دانشگاه علوم پزشکی زاهدان , بیمارستان ایران ایرانشهر, 1388 1388, سخنرانی, Lecturer
5.

کارگاه احیاء قلبی ریوی نوزادان


دانشگاه علوم پزشکی زاهدان , بیمارستان ایران ایرانشهر, 1388 1388, سخنرانی, Lecturer
6.

کارگاه مباحث شوک،زخم و پانسمان،آسیبهای گرمایی و سرمایی،بانداژ و آتل بندی و بهداشت در سوانح


هلال احمر, ایرانشهر, دوره تربیت مربی درجه 3 هلال احمر, 1388 1388, سخنرانی, Lecturer
7.

کارگاه دوره تخصصی پیش بیمارستانی


هلال احمر, ایرانشهر, 1388 1388, سخنرانی, Lecturer
8.

کارگاه آریتمی ها و ریتم نرمال


علوم پزشکی تهران, بیمارستان شریعتی , دوره های بازآموزی, 1394 1396, سخنرانی, Lecturer
9.

کارگاه پرستاری ویژه و گزارش نویسی


دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پرستاری و مامایی تهران, 1385 1385, سخنرانی, Learner
10.

چالش های اموزش پرستاری در بالین: ارتقای کیفیت اموزش بالینی


دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, 1393 1393, خلاصه, Learner
11.

آشنایی با آیین نامه های آموزشی مخصوص اساتید راهنما


دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پرستاری و مامایی تهران, 1384 1384, خلاصه, Learner
12.

چاقی و کنترل آن


دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پرستاری و مامایی تهران, 1386 1386, خلاصه, Learner
13.

تاثیر آموزشهای مجازی در آموزش پرستاری


دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده پرستاری و مامایی تهران, 1396 1386, خلاصه, Learner
14.

آمار مقدماتی


دانشگاه آزاد ایرانشهر, دانشگاه آزاد ایرانشهر, 1389 1389, خلاصه, Learner
15.

نرم آفزار پاور پوینت


دانشگاه آزاد ایرانشهر, دانشگاه آزاد ایرانشهر, 1389 1389, خلاصه, Learner
16.

مشکلات روانشناختی دانشجویان


دانشگاه آزاد ایرانشهر, دانشگاه آزاد ایرانشهر, 1390 1390, خلاصه, Learner
17.

روانشناسی تربیتی


دانشگاه آزاد ایرانشهر, دانشگاه آزاد ایرانشهر, 1390 1390, خلاصه, Learner
18.

کارگاه اخلاق حرفه ای


دانشگاه آزاد گرگان, دانشگاه آزاد گرگان, 1394 1396, خلاصه, Lecturer
19.

کارگاه کنترل عفونت بیمارستانی


دانشگاه آزاد گرگان, دانشگاه آزاد گرگان, 1394 1396, خلاصه, Lecturer
20.

تهویه مکانیکی


دانشگاه علوم پزشکی تهران, بیمارستان شریعتی , 1396 1396, خلاصه, Lecturer
1.

بررسی تاثیر اقدامات پرستاری در پیشگیری از حالات تهاجمی در بیماران تحت نظر در اورژانس بیمارستان روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران


Status: Completed, Executers: محمد رضا موقری سادات محله، جمال الدین بگجانی, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: بیمارستان روزبه, Main Partners: محمد رضا موقری سادات محله، جمال الدین بگجانی, 1386-1388
2.

تجربه زیسته پرستاران شاغل از کار با دانشجویان پرستاری در محیطهای آموزش بالینی


Status: Completed, Executers: شهرزاد غیاثوندیان، معصومه ذاکری مقدم، جمال الدین بگجانی, Sponser: دانشگاه علوم پزشکی تهران, Location: بیمارستان امام خمینی (ره), Main Partners: شهرزاد غیاثوندیان، معصومه ذاکری مقدم، جمال الدین بگجانی, 1392-1396

Papers

English

1.

• Nurses awareness of patients rights in a teaching hospita


Authors: Esmaeil Mohammad Nejad, Jamaloddin Begjani, Ghasem Abotalebi, Amir Salari, and Seyyedeh Roghayeh Ehsani
J Med Ethics Hist Med, Vol.4, No.2, Year. 2011,
2.

• Hepatitis B Antibody Level in High Risk Health Care preofessional


Authors: Esmaeil Mohammad Nejad,Sirous Jafari, Mahmood Mahmoodi, Jamaloddin Begjani,Seyyedeh Roghayyeh Ehsani,and Narmela Rabirad
Hepat Mon, Vol.11, No.8, Year. 2011,
3.

• Knowledge and Attitudes of Nurses Regarding HIV/AIDS (Tehran –2010)


Authors: Mohammad Ali Cheraghi 1 ; Esmaeil Mohammad Nejad ; Jamaloddin Begjani ; Narmela Rabirad ; Seyyedeh Roghayeh Ehsani ; and Mohammad Akbari Kaji
Archives of Clinical Infectious Diseases, Vol.6, No.3, Year. 2011,
4.

• Nurses’ perspectives on breaking bad news to patients and their families: a qualitative content analysis


Authors: Abbas Abbaszadeh, Seyyedeh Roghayeh Ehsani, Jamal begjani, Mohammad Akbari Kaji, Fatemeh Nemati Dopolani, Amir Nejati, and Esmaeil Mohammadnejad
J Med Ethics Hist Med, Vol.7, No.18, Year. 2014,
5.

• Clinical Competence and Its Related Factors of Nurses in Neonatal Intensive Care Units


Authors: Jila Mirlashari, Robabeh Qommi, Shahin Nariman, Nasser Bahrani, and Jamaloddin Begjani
J Caring Sci, Vol.5, No.4, Year. 2016,
6.

• The Process of Parents' Decision-Making to Discharge Their Child against Medical Advice (DAMA): A grounded theory study


Authors: Nikbakht Nasrabadi Alireza, Peyrovi Hamid and Begjani Jamalodin
International Journal of Medical Research & Health Sciences (IJMRHS), Vol.5, No.5(s), Year. 2016,

Farsi

1.

• وضعیت بهداشت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی شهر ساوه در سال 1388


Authors: اسمعیل شریعت، اسماعیل محمد نژاد، جمال الدین بیگجانی، قاسم ابوطالبی،
مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی, Vol.8, No.1, Year. 1390,
2.

• بررسی ميزان آگاهی پرستاران از حقوق بيمار در بيمارستان آموزشی در سال 1389


Authors: اسمعیل محمدنژاد، سیده رقیه احسانی، جمال الدین بیگجانی، قاسم ابوطالبی، مژگان کلانتر زاده، محمد اکبری کاجی
مجله اخلاق پزشکی, Vol.6, No.19, Year. 1391,
3.

• بررسی ديدگاههای والدين کودکان بستری در مراکز آموزشی – درمانی منتخب شهر تهران در مورد اهميت اصول مراقبت خانواده – محور


Authors: جمال الدین بگجانی، اسمعیل محمدنژاد، تانیا مهاجر، منیژه نوریان، نویده نصیری اسکویی،
مجله مراقبت و سلامت, Vol.13, No.4, Year. 1390,
4.

• تأثيراقدامات پرستاری در پيشگيری از حالات تهاجمی بيماران تحت نظر دراورژانس روانپزشکی


Authors: اسمعیل محمد نژاد ، محمد رضا موقری سادات محله، جمال الدین بگجانی، هادی سیف
مجله مراقبت و سلامت, Vol.14, No.1و2, Year. 1391,
6.

• بیمارستان مجازی راهی برای ارتقای سلامت جامعه


Authors: جمال بیگجانی، سیده اعظم سجادی، اسمعیل محمد نژاد
مجله دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران, Vol.1, No.28, Year. 1394,
7.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮاي ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﻮدك ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽاز ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ: ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯿﻔﯽ


Authors: جمال الدین بگجانی، علیرضا نیکبخت نصر آبادی، حمید پیروی
مجله مراقبت و سلامت, Vol.19, No.4, Year. 1396,

Abstracts and Presentations

Farsi

1.

همايش‌پرستاري کودکان


Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران,
Date: 1392-1392Type : خلاصه, Lecturer,
2.

چالش های اموزش پرستاری در بالین: ارتقای کیفیت اموزش بالینی


Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران,
Date: 1393-1393Type : خلاصه, Lecturer,
3.

کنگره سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران با عنوان هماتولوژی نوزادان


Location: انجمن علمي خون و سرطان كودكان ايران,
Date: 1396-1396Type : خلاصه, Lecturer,
4.

پانزدهمین همایش بین المللی پرستاری کودکان


Location: قطب علمی مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران,
Date: 1396-1396Type : خلاصه, Lecturer,
5.

مراقبت های پرستاری مادران و نوزادان (2)


Location: انجمن علمي پرستاران قلب ايران,
Date: 1396-1396Type : خلاصه, Lecturer,
6.

توانمندسازي پرستاران ويژه و اورژانس کودکان


Location: دانشگاه علوم پزشکی ایران ,
Date: 1392-1392Type : خلاصه, Lecturer,
7.

کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه،چهارمین همایش کشوری بیماریهای مزمن،نقش پرستار و ماما،


Location: دانشگاه علوم پزشکی بابل,
Date: 1389-1389Type : خلاصه, Lecturer,
8.

کیفیت زندگی بیماران مبتلا به عوارض مزمن دیابت مراجعه کننده به یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران،چهارمین همایش کشوری ب


Location: دانشگاه علوم پزشکی بابل,
Date: 1389-1386Type : خلاصه, Lecturer,
9.

Education based needs in nursing about HIV/AIDS, چهارمین سمینار سالیانه ایدز،تهران


Location: دانشگاه علوم پزشکی تهران,
Date: 1389-1389Type : خلاصه, Lecturer,
10.

کارگاه آموزشی مراقبت خانواده – محور


Location: قطب علمی مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران,
Date: 1384-1384Type : خلاصه, Lecturer,
Top