دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

غلامرضا حسن زاده قیه قشلاقی

اطلاعات تماس
تلفن: +98-21-88953008
فکس: +98-21-66419072
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پزشكي
آناتومي
درباره
آخرین به روزرسانی: 1396/07/11

1.

Ph.D


Anatomical science , Shahid Beheshti University of Medical Sciences , Tehran , Iran , 1993
2.


Anatomy, Tehran university of medical sciences, Tehran , Iran , 1989

مقالات

Farsi

1.

Anatomy of Pelvis and Perineum


Authors: Jahad Daneshgahi Publi,Gholamreza Hassanzadeh
Year. First edi:1994 , Second edi: 1997,
2.

How to learn Anatomy


Authors: Qazvin unive of med scien publi,Gholamreza Hassanzadeh
Year. First edi: 2001 , Second edi: 2003,
3.

Translation of Anatomy for Medical Students , Snell


Authors: Arjomand publ,Gholamreza Hassanzadehi
Year. 2000 , 2004,
4.

Human Body


Authors: ,Gholamreza HassanzadehNegaresh publi
Year. 2000,
5.

Anthropology


Authors: ,Gholamreza HassanzadehBashir Elm Publi
Year. 1999,
6.

Essentials of Anatomy


Authors: Arjomand Publ,Gholamreza Hassanzadehi
Year. 1996, 1999, 2002, 2004,
1. Tract Tracing
2. Neuroscience
Top