دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

فريبا اصغري

اطلاعات تماس
http://www.tums.ac.ir/faculties/fasghari
تلفن: +98-21-66419661
فکس: +98-21-66480276
آدرس: تهران،‌خ شانزده آذر، نبش پورسینا، پلاک 23، مرکز تحقیقات اخلاف و تاریخ پزشکی
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
مرکز تحقیقاتی
اخلاق و تاريخ پزشكي
درباره
آخرین به روزرسانی: 1401/10/20

1.

-


Board certified in Occupational Medicine, Tehran University of Medical Sciences, School of Medicine, 2001
2.

MD


Tehran University of Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, School of Medicine, 1995
1.

جایزه این سینا در حوزه خدمات و فعالیتهای اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای


2.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه پروفشنالیسم و فضای مجازی برای گروه¬های پزشکی؛ تدوین راهنمای اخلاق و تعهد حرفه ای در استفاده از فضای مجازی


3.

جایزه کشوری جشنواره مطهری برای پروژه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ادغام یافته کرامت جسد: گامی در جهت آشنایی دانشجویان جدیدالورود پزشکی با اصول رفتار حرفه ای در سالن تشریح


4.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مواجهه زودرس بالینی برای دانشجویان علوم پایه پزشکی 90


5.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه طراحی و اجرای برنامه تعهد حرفه ای در دوره دستیاری زنان بیمارستان آرش دانشگاه علوم پزشکی تهران


6.

جایزه کشوری جشنواره مطهری برای پروژه طراحی و اجرای برنامه تعهد حرفه ای در دوره دستیاری زنان بیمارستان آرش دانشگاه علوم پزشکی تهران


7.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه طراحی اجرا و ارتقا کارگاه آشنایی با اصول پایه تعهد حرفه ای جهت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران


8.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه طراحی و تدوین بسته یادگیری الکترونیک تعهد حرفه ای در دوره دستیاری دانشگاه علوم پزشکی تهران


9.

جایزه کشوری جشنواره مطهری برای پروژه طراحی و تدوین بسته یادگیری الکترونیک تعهد حرفه ای در دوره دستیاری دانشگاه علوم پزشکی تهران


10.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه طراحی اجرا و ارزیابی دوره آموزشی گذار از پیش بالینی به بالینی دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علم پزشکی تهران


11.

جایزه کشوری جشنواره مطهری برای پروژه طراحی اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی با رویکرد هنر رسانه در آموزش موضوعات اخلاقی روانی و اجتماعی به دانشجویان پزشکی


12.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه طراحی اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی با رویکرد هنر رسانه در آموزش موضوعات اخلاقی روانی و اجتماعی به دانشجویان پزشکی


13.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه طراحی و اجرای آزمون Multiple Mini Interview


14.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه طراحی اجرا و ارزشیابی تم طولی تعهد حرفه ای در دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


15.

جایزه کشوری جشنواره مطهری برای پروژه طراحی و اجرای سیستم ارزیابی مهارتهای طبابت 1 در دوره علوم پایه پزشکی عمومی


16.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه طراحی و اجرای سیستم ارزیابی مهارتهای طبابت 1 در دوره علوم پایه پزشکی عمومی


17.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه راند دانشجویی اخلاق پزشکی یک برنامه ترکیبی برای آموزش اخلاق پزشکی


18.

جایزه کشوری جشنواره مطهری برای پروژه راند دانشجویی اخلاق پزشکی یک برنامه ترکیبی برای آموزش اخلاق پزشکی


19.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه تدوین راهنمای رفتار حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران


20.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه تدوین سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی


21.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه اجرای راند اخلاق پزشکی


22.

جایزه کشوری جشنواره مطهری برای پروژه بازنگری و اجرای درس اخلاق پزشکی


23.

جایزه دانشگاهی جشنواره مطهری برای پروژه بازنگری و اجرای درس اخلاق پزشکی


1.

Teaching in European Summer academy on Bioethics


.
2.

Developing and Teaching in "Medical Ethics Curriculum Development" workshop for medical ethics teachers


.
3.

Teaching and facilitating in Research Ethics Workshop


.
4.

Teaching in and facilitating in Essentials of Medical Ethics Workshop


.
5.

Participation in curriculum development for undergraduate medical ethics course


Tehran University of Medical Sci,.
6.

Teaching professionalism in medical ethics course for undergraduate medical students


.

مشاور

1.

بررسی تعارضات و نحوه برخورد دستیاران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران لت مسائل اخلاقی پیش رو در طب کودکان در سال 1392


,
Resident,
2.

بررسی تجربه پرسنل درمانی در مورد نحوه برقراری ارتباط با بیمارانی که به علت انتوباسیون قادر به صحبت کردن نمی باشند


,
Resident,
3.

بررسی وضعیت جو رفتار حرفه ای از دید پرسنل مرکز آموزشی-درمانی دکتر شریعتی


,
MD,
4.

طراحی ابزار روا و پایا به منظور بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان (کارورزی) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از مسئله رازداری و افشای اسرار بیماران


,
M.Sc,
5.

بررسی میزان آگاهی و نگرش دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی درباره منشور حقوق بیمار در سال 95


,
MD,
6.

بررسی میزان آگاهی و نگرش پرسنل مجتمع بیمارستانی امام خمینی درباره منشور حقوق بیمار در سال 95


,
MD,
7.

بررسی میزان آگاهی و نگرش پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی درباره منشور حقوق بیمار در سال 95


,
MD,
8.

شبیه سازی انسان در گستره حقوق خانواده


,
M.Sc,
9.

بررسی نقض صداقت دانشگاهی در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش پاسخ تصادفی در سال 90-1389


,
MD,
10.

بررسی نظر دانشجویان درباره تاثیر Role play در آموزش اخلاق حرفه ای دندانپزشکی


,
DMD,
11.

راهنمای اخلاق در انتشارات علوم پزشکی


,
M.Sc,
12.

تخمين شيوع سوء مصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي تهران با استفاده از روش Crosswise Model))))


,
M.Sc,
13.

ارزیابی روایی و پایایی و انطباق فرهنگی نسخه فازسی مقیاس رفتار حرفه-ای هال در نمونه ای از دستیاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران


,
MD,

راهنما

1.

مقایسه دو روش RRT و ICT در تخمین شیوع سقط عمدی


,
M.Sc,
2.

نگرش پرستاران در مورد تصمیم گیری به ادامه درمان نوزادان با پیش آگهی بد


,
MD,
3.

ارائه مدل ارزشیابی تعهد حرفه ای در دانشجویان پزشکی تهران بر اساس نظریه تغییر رفتار


,
Ph.D,
4.

بررسی تجربیات بیمارانی که به دلیل لوله گذاری قادر به بیان خواسته هایشان نیستند


,
Resident,
5.

بررسی عوامل مربوط به پوشش حرفه ای موثر بر اعتماد بیماران


,
MD,
6.

ابزار سازی ارزیابی رفتار حرفه ای کارآموزان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و روان سنجی آن


,
MD,
7.

تعیین نگرش دانشجویان پزشکی به ملاحظات اخلاقی استفاده از فضای مجازی در امور حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی تهران


,
MD,
8.

بررسی اثر استفاده از ابزارهای دیداری توضیح خطر در پذیرش غربالگری کولونوسکوپیک در افراد بالای 50 سال


,
Resident,
9.

بررسی نگرش حرفه ای و چالشها و موانع رفتار حرفه ای در دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی عمومی


,
Ph.D,
10.

بررسی نگرش هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به تعهد و رفتار حرفه ای پزشکی در سالهای96-95


,
MD,
11.

بررسی جو حرفه ای محیط آموزش بالینی از دید دانشجویان پزشکی در بیمارستانهای آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران


,
MD,
12.

بررسی کیفی عوامل موثر بر اعتماد بیماران به پزشک اورژانس


,
Resident,
13.

بررسی آگاهی و نگرش دستیاران داخلی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران از هزینه های مراقبت


,
MD,
14.

بررسی نحوه و کیفیت ارجاع بیماران از مراکز درمانی دیگر به اورژانس بیمارستان امام خمینی


,
Resident,
15.

شیوع سوء رفتار در انتشارات با استفاده از روش UCT


,
M.Sc,
16.

تدوین راهنمای اخلاق در آموزش پزشکی مبتنی بر باورهای دینی و فرهنگی گشور


,
Ph.D,
17.

بررسی ملاکهای تصمیم گیری در تخصیص کبد اهدایی به بیماران نیازمند پیوند کبد


,
Ph.D,
18.

بررسی میزان پای بندی به کد های اخلاقی بین المللی و داخلی در پایان نامه ها و طرح های کار آزمایی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی تهران


,
MD,
19.

بررسی ميزان مشاركت نويسندگان مقالات مجله Archives of Iranian Medicine بین سالهای 2005-2007 و ميزان تطابق اين مشاركت با معيارهاي حقوق نويسندگي كميته بين المللي سردبیران مجلات پزشكي


,
MD,
20.

بررسی میزان تمایل اساتید و رزیدنتهای جراحی عمومی به ابراز خطای پزشکی و عوامل موثر بر آن در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه تهران در سال 1387


,
MD,
21.

بررسي ديدگاه بيماران بستري در بخش هاي داخلي جنرال و جراحي عمومي بيمارستان امام خميني (ره) و خانواده آنها در رابطه با انتوباسيون اندوتراکئال پس از مرگ با هدف آموزش در سال 1387


,
MD,
22.

بررسي ميزان تمايل مردم تهران به اهداء عضو پس از مرگ مغزي و معيارهاي ايشان در تخصيص عضو پيوندي


,
MD,
23.

بررسي دانش اعضاي هيئت علمي مجتمع بيمارستاني امام خميني نسبت به جنبه هاي مختلف رفتار حرفه


,
MD,
24.

بررسی نگرش بیماران در خصوص فرد تصمیمی گیرنده جایگزین در مراجعین به درمانگاه چشم بیمارستان فارابی تهران


,
MD,
25.

بررسی وضعیت موجود ارزیابی رفتار حرفه ای کارورزان پزشکی در بخشهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نظر مسئولان آموزش بخشها در ارتباط با ارزیابی رفتار حرفه¬ای کارورزان در سال 1388


,
MD,
26.

بررسی تفاوت رضايتمندی اقدام کنندگان به خودسوزی با بيماران دچار سوختگی تصادفی از برخورد ارائه دهندگان خدمت در بيمارستان آيت الله طالقانی ايلام در سال 1387


,
M.Sc,
27.

بررسي مواجهه کارورزان پزشکي با جنبه هاي مختلف الگوهاي رفتار حرفه¬اي در اساتيد و دستياران بخشهاي داخلي و جراحي بيمارستانهاي امام خميني شريعتي امير اعلم و سينا در سال تحصيلي 86-87


,
MD,

Farsi

1.

مروری بر مبانی تعهد حرفه ای در پزشکی


Authors: فریبا اصغری- همایون امینی- علیرضا پارساپور- محمد جلیلی- علی جعفریان-امیرحسین جهانشیر- شهرام صمدی- علی لباف-محبوبه مافی نژاد- سارا مرتاض-حمیدرضا نمازی- سید طه یحیوی
Publisher: تیمورزاده, 1399, اول, تالیف
2.

راهنمای بالینی حل مسایل اخلاق بالینی


Authors: آیدا الهی- فریبا اصغری
Publisher: تیمورزاده, 1399, اول, ترجمه
3.

تعهد حرفه ای پزشکی: راهنمای مبتنی بر سناریوهای بالینی


Authors: فریبا اصغری – مژگان رحیمی- فاطمه سادات نیری- شهرام صمدی- فاطمه علیپور- علی لباق- مریم بحرینی- نیکو نیک نفس- احمد کاویانی- امیرعلی سهراب پور- فرهاد شاهی- عظیم میرزازاده- علی جعفریان- حمید عمادی کوجک- نرگس سیستانی
Publisher: بهداد, 1394, اول, تالیف
4.

ملاحظات اخلاق پزشکی در طب بالینی هاریسون


Authors: فریبا اصغری- حمید عمادی
Publisher: تیمورزاده, 1392, اول, ترجمه
5.

تعهد حرفه ای: راهنمای مبتنی بر سناریو


Authors: فریبا اصغری، مژگان رحیمی، فاطمه سادات نیری، شهرام صمدی، فاطمه علیپور، علی لباف، مریم بحرینی، نیکو نیک نفس، احمد کاویانی، امیرعلی سهراب پور، فرهاد شاهی، عظیم میرزازاده، علی جعفریان، حمید عمادی، نرگس سیستانی
Publisher: بهداد, 1394, اول, تالیف
6.

كتاب آموزشي آناليز آماري داده­ها با SPSS 8.0


Authors: اكبر فتوحي، فريبا اصغري
Publisher: كانون نشر علوم, 1378, تالیف
7.

كتاب آموزشي آناليز آماري داده­ها با SPSS 11.0


Authors: اكبر فتوحي، فريبا اصغري
Publisher: كانون نشر علوم, 1382, تالیف

مقالات

English

1.

The scientific productions in Iranian biomedical ethics: A combined study of bibliometrics and social network analysis


Authors: Amirhossein Mardani, Alireza Parsapoor, Fariba Asghari, Ehsan Shamsi Gooshki
Developing World Bioethics, Year. 2021,
2.

Priority setting of ventilators in the COVID-19 pandemic from the public’s perspective


Authors: Fariba Asghari, Alireza Parsapour, Ehsan Shamsi Gooshki
AJOB Empirical Bioethics, Year. 2021, Page:1-13,
3.

Personal factors affecting medical professionalism: a qualitative study in Iran


Authors: Fateme Alipour, Zahra Shahvari, Fariba Asghari, Shahram Samadi, Homayoun Amini
Journal of Medical Ethics and History of Medicine , Vol.13, Year. 2020,
4.

Ethical Issues in Responding to the COVID-19 Pandemic; A Narrative Review


Authors: Fariba Asghari, Saeedeh Saeedi Tehrani
Advanced Journal of Emergency Medicine , Vol.4, Year. 2020,
5.

Cost-consciousness among Iranian internal medicine residents


Authors: Nastaran Maghbouli, Ali Akbari Sari, Fariba Asghari
Medical Teacher, Vol.42, No.4, Year. 2020, Page:463-468,
6.

Turning unprofessional behaviors around using Holmes' reflection approach: a randomized controlled study


Authors: Leila Naeimi, Fariba Asghari, Saharnaz Nedjat, Azim Mirzazadeh, Mahsa Abbaszadeh, Ali Reza Sima, Sara Mortaz Hejri
Journal of Medical Ethics and History of Medicine , Vol.13, Year. 2020,
7.

Barriers of students’ adherence to dress code policy in clinical settings: dental students’ viewpoint


Authors: Nafiseh Momeni, Fariba Asghari
Journal of Medical Ethics and History of Medicine , Vol.13, Year. 2020,
8.

Obstacles of professional behavior among medical trainees: A qualitative study from Iran (2018)


Authors: Neda Yavari, Fariba Asghari, Zahra Shahvari, Saharnaz Nedjat, Bagher Larijani
Journal of Education and Health Promotion, Vol.8, Year. 2019,
9.

Educational system defects and observing professional behavior: A qualitative study


Authors: Fateme Alipour, Zahra Shahvari, Fariba Asghari, Shahram Samadi, Homayoun Amini
Journal of Education and Health Promotion, Vol.8, Year. 2019,
10.

Factors influencing the attitudes of NICU physicians toward care of neonates with very poor prognosis


Authors: Fatemeh Nayeri, Fariba Asghari, Ali Baser, Leila Janani, Mamak Shariat, Kiarash Tanha, Bita Eabrhim
Journal of Medical Ethics and History of Medicine , Vol.12, Year. 2019,
11.

Patient privacy: Awareness and attitudes of Iran University of Medical Sciences medical students


Authors: Leila Hosseini-Ghavam-Abad, Fariba Asghari, Ali Bandehagh, Sedigheh Najafipour, Shoaleh Bigdeli
Medical Journal of the Islamic Republic Of Iran, Vol.33, Year. 2019, Page:12,
12.

Prevalence of induced abortion in Iran: a comparison of two indirect estimation techniques


Authors: Marziyeh Ghofrani, Fariba Asghari, Maryam Kashanian, Hojat Zeraati, Akbar Fotouhi
International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, Vol.44, No.2, Year. 2018, Page:73-79,
13.

From whom do physicians obtain consent for surgery?


Authors: Zahra Jarayedi, Fariba Asghari
Journal of Medical Ethics, Vol.44, No.6, Year. 2018, Page:366-370,
14.

jurisprudential and ethical considerations of practicing medical Islamic procedures on nearly dead patients: Part II (Shiite jurisprudents’ viewpoints)


Authors: Nazafarin Ghasemzadeh , Fariba Asghari , Mandana Shirazi , Fatemeh Faramarzi Razini , Bagher Larijani
Journal of Medical Ethics and History of Medicine , Year. 2018,
15.

Training professionalism trainers


Authors: Fateme Alipour, Fariba Asghari, Homayoun Amini
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.11, Year. 2018,
16.

Public preferences and attitudes towards the disclosure of medical errors: a survey in Iran


Authors: Akram Heidari, Masoomeh Razaghi, Fariba Asghari
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.11, Year. 2018,
17.

Motives for Choosing Medicine as a University Major: A Cross-Sectional Study


Authors: Saeedeh Saeedi Tehrani, Fariba Asghari
Future of Medical Education Journal, Vol.8, No.1, Year. 2018, Page:17-21,
18.

Islamic jurisprudential and ethical considerations of practicing medical procedures on nearly dead patients: Part I (The theoretical section)


Authors: Nazafarin Ghasemzadeh, Fariba Asghari, Mandana Shirazi, Fatemeh Faramarzi Razini, Bagher Larijani
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.11, Year. 2018,
19.

Ethical Analysis of Husband's Consent to His Wife's Treatment


Authors: Fariba Asghari
Archives of Breast Cancer, Vol.4, No.3, Year. 2017, Page:81-83,
20.

Evaluation System problems & maintaining professional behavior; The perspective of healthcare providers in Iran


Authors: Fateme Alipour, Fariba Asghari, Shahram Samadi, Homayoun Amini, Zahra Shahvari
International Journal of Hospital Research, Vol.6, No.1, Year. 2017, Page:1-7,
21.

Views and decisions of physicians in encountering neonates with poor prognosis


Authors: Fatemeh Nayeri , Fariba Asghari , Ali Baser , Leila Janani , Mamak Shariat , Bita Eabrhim
Archives of Iranian medicine, Vol.20, No.3, Year. 2017, Page:172,
22.

Ethical and legal aspects of patient’s safety: a clinical case report


Authors: Maliheh Kadivar, Arpi Manookian, Fariba Asghari, Nikoo Niknafs, Arash Okazi, Asal Zarvani
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.10, Year. 2017,
23.

Development of the first guideline for professional conduct in medical practice in Iran


Authors: Saeedeh Saeedi Tehrani, Fatemeh Nayeri, Alireza Parsapoor, Ali Jafarian, Ali Labaf, Azim Mirzazadeh, Hamid Emadi Kouchak, Farhad Shahi, Nazafarin Ghasemzadeh, Fariba Asghari
Archives of Iranian medicine, Vol.20, No.1, Year. 2017,
24.

Public preferences for allocation of donated livers for transplantation: A conjoint analysis


Authors: Ahmad Danesh, Fariba Asghari, Hojjat Zeraati, Kamran Yazdani, Saharnaz Nedjat, Mohammad-Ali Mansournia, Ali Jafarian, Akbar Fotouhi
Clinical Ethics, Vol.11, No.4, Year. 2016, Page:176-181,
25.

Designing a Tool to Assess Medical Students’ Knowledge and Attitudes of Confidentiality and Disclosure of Patient Information


Authors: Leila Hosseini-Qavam-Abad, Fariba Asghari, Ali Bandehagh, Shoaleh Bigdeli, S Najafpour
Journal of Medical Education, Vol.15, No.2, Year. 2016,
26.

Assessing the prevalence of publication misconduct among Iranian authors using a double list experiment


Authors: Maryam Hadji, Fariba Asghari, Masoud Yunesian, Payam Kabiri, Akbar Fotouhi
Iranian Journal of Public Health, Vol.45, No.7, Year. 2016, Page:897,
27.

Needs assessment for providing clinical ethics consultation services in Tehran


Authors: Fariba Asghari, Alireza Parsapoor, Khorshid Vaskooi, Saeedeh Saeedi Tehrani
Clinical Ethics, Vol.11, No.1, Year. 2016, Page:19-27,
28.

Design of formative assessment model for professional behavior using stages of change theory


Authors: Akram Hashemi, Azim Mirzazadeh, Mandana Shirazi, Fariba Asghari
Medical Journal of the Islamic Republic Of Iran, Vol.30, Year. 2016, Page:411,
29.

Readability of informed consent forms in clinical trials conducted in a skin research center


Authors: Aniseh Samadi, Fariba Asghari
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.9, Year. 2016,
30.

Medical students’ attitudes towards early clinical exposure in Iran


Authors: Mahboobeh Khabaz Mafinejad, Azim Mirzazadeh, Soheil Peiman, Nasim Khajavirad, Mojgan Mirabdolhagh Hazaveh, Maryam Edalatifard, Seyed-Farshad Allameh, Neda Naderi, Morteza Foroumandi, Ali Afshari, Fariba Asghari
International Journal of Medical Education, Vol.7, Year. 2016, Page:195,
31.

Do ethical considerations influence any in HTA reports? A review of reports


Authors: Alireza Shams Moattar, Fariba Asghari, Reza Majdzadeh
Medical journal of the Islamic Republic of Iran, Vol.30, Year. 2016, Page:362,
32.

Students’ medical ethics rounds: a combinatorial program for medical ethics education


Authors: Maani Beigy, Ghasem Pishgahi, Fateme Moghaddas, Nastaran Maghbouli, Kamran Shirbache, Fariba Asghari, Navid Abolfat-H Zadeh
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.9, Year. 2016,
33.

Needs assessment for providing clinical ethics consultation services in Tehran


Authors: Asghari, Fariba; Parsapoor, Alireza; Vaskooi, Khorshid; Tehrani, Saeedeh Saeedi;
Clinical Ethics, Vol.Published online before print, Year. 2015 ,
34.

Developing an ethical guideline for clinical teaching in Tehran University of Medical Sciences


Authors: Hashemi, Akram; Yeketaz, Habibeh; Asghari, Fariba;
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.8, Year. 2015,
35.

Ethical challenges in the neonatal intensive care units: perceptions of physicians and nurses; an Iranian experience


Authors: Kadivar, Maliheh; Mosayebi, Ziba; Asghari, Fariba; Zarrini, Pari;
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.8, Year. 2015,
Download
36.

Autonomy of Children and Adolescents in Consent to treatment: Ethical, Jurisprudential and Legal Considerations


Authors: A Parsapoor, MB Parsapoor, N Rezaei, F Asghari
Iranian Journal of Pediatrics, Year. 2014,
37.

Estimating the Prevalence of Illicit Drug Use Among Students Using the Crosswise Model


Authors: Mansour Shamsipour, Masoud Yunesian, Akbar Fotouhi, Ben Jann, Afarin Rahimi-Movaghar, Fariba Asghari, Ali Asghar Akhlaghi
Substance use & misuse, Year. 2014,
38.

Teaching endotracheal intubation on the recently deceased: opinion of patients and families


Authors: A Mirzazadeh, N Ostadrahimi, SM Ghalandarpoorattar, F Asghari
Journal of Medical Ethics and History of Medicine , Vol.7, Year. 2014,
39.

Medical ethics course for undergraduate medical students: a needs assessment study


Authors: F Asghari, A Samadi, A Rashidian
Journal of medical ethics and history of medicine , Vol.6, Year. 2013,
40.

Public preferences for donor kidney allocation: a study in Iran


Authors: F Asghari, M Broumand, A Heidari
Clinical transplantation , Vol.27, No.5, Year. 2013, Page:718-723,
41.

Academic disintegrity among medical students: a randomised response technique study


Authors: S Mortaz Hejri, K Zendehdel, F Asghari, A Fotouhi, A Rashidian
Medical education , Vol.47, No.2, Year. 2013, Page:144-153,
42.

Continuing review of ethics in clinical trials: a surveillance study in Iran


Authors: F Asghari, SM Ghalandarpoorattar
Journal of medical ethics and history of medicine, Vol.6, Year. 2013,
43.

Addressing ethical considerations and conflict of interest in journals


Authors: Heidari A, Adeli SH, Mehravaran S, Asghari F
Journal of Bioethical Inquiry, Vol.9, No.4, Year. 2012, Page:457-62,
44.

Factors associated with reporting nursing errors in Iran: a qualitative study


Authors: Hashemi, Fatemeh; Nasrabadi, Alireza Nikbakht; Asghari, Fariba;
BMC nursing, Vol.11, No.20, Year. 2012,
45.

Organ allocation for liver transplantation according to the public opinion.


Authors: Danesh A , Nedjat S , Asghari F , Jafarian A , Fotouhi A , Danesh A, Nedjat S, Asghari F, Jafarian A, Fotouhi A
Hepatitis monthly, Vol.12, No.8, Year. 2012, Page:e6183,
46.

Medical error disclosure: the gap between attitude and practice


Authors: SM Ghalandarpoorattar, A Kaviani, F Asghari
Postgraduate Medical Journal , Vol.88, No.1037, Year. 2012, Page:130-3,
47.

Public opinion of organ donation: a survey in Iran


Authors: Broumand M, Parsapoor A, Asghari F
Clin Transplant, Year. 2012,
Download
48.

Pharmacy ethics: evaluation pharmacists’ ethical attitude.


Authors: Salari Sharif P, Javadi M, Asghari F
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.4, No.5, Year. 2011,
49.

Assessment of professionalism in Iranian pharmacists


Authors: Javadi M, Asghari F, Salari Sharif P
Journal of Medical Ethics and History of Medicine , Vol.4, No.6, Year. 2011,
50.

Patients' perspectives of the substitute decision maker: who makes better decisions?


Authors: Mirzaei K, Milanifar A, Asghari F
J Med Ethics, Vol.37, No.9, Year. 2011, Page:523-5,
51.

Are we proper role models for students? Interns’ perception of faculty and residents’ professional behavior


Authors: Asghari F, Nikravan Fard N, Atabaki A
Epub 2011 Apr 2 - Postgrad Med J, Vol.87, No.1030, Year. 2011, Page:519-23,
52.

Reform in medical ethics curriculum: a step by step approach based on available resources


Authors: Asghari F, Mirzazadeh A, Samadi A, Nejati Safa AK, Jafarian A, Vasheghani Farahani A, Emami Razavi SH
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.4, No.8, Year. 2011,
53.

Treating patients differently: comparison of medical staff behavior and attitudes towards cases of self-immolation and unintentional burns


Authors: Zargoushi R, Asghari F, Zeraati H, Fotouhi A
Burns, Vol.37, No.1, Year. 2011, Page:153-8,
54.

Evaluation of moral competency using standardized patient: presenting an experience


Authors: Asghari F, Larijani B
Journal of Medical Ethics and History of Medicine , Vol.3, No.5, Year. 2010,
55.

Ethical issues medical students confront during clinical rotations


Authors: Nikravan Fard N, Asghari F, Mirzazadeh A
Med Educ, Vol.44, No.7, Year. 2010, Page:723-30,
56.

What Do Patients Expect from Their Physicians?


Authors: T Dormohammadi ، F Asghari ، A Rashidian
Iranian Journal of Public Health , Vol.39, No.1, Year. 2010, Page:70-77,
57.

A Survey of the Complaints Entering the Medical Council Organization of Tehran in Three Time Periods: The Years Ending on 20 March 1992, 20 March 1997 and 20 March 2002


Authors: Jafarian A ، Parsapour A ، Haj-Tarkhani A ، Asghari F ، Emami Razavi SH، Yalda A
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.2, No.9, Year. 2009,
58.

Effectiveness of the Course of Medical Ethics forUndergraduate Medical Students


Authors: Asghari F، Samadi A ، Dormohammadi T
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.2, No.7, Year. 2009,
59.

Physicians’ view of attitudes towards peer medical error


Authors: AsghariF, Fotouhi A, Jafarian A
Qual Saf Health Care, Vol.18, Year. 2009, Page:209-212,
60.

Smoking-related respiratory symptoms in tehran: a cross-sectional study


Authors: Yunesian M, Homayoun-vash J, Asghari F, Forouzanfar MH, Hosein-poor AR, Farhood D
Arch Iran Med, Vol.11, No.5, Year. 2008 , Page:507-14,
61.

Patients’ preferences for receiving clinical information and participating in decision-making in Iran


Authors: Asghari F,Mirzazadeh A, Fotouhi A
J. Med. Ethics, Vol.34, Year. 2008, Page:348-352,
62.

Acute symptoms related to air pollution in urban areas: a study protocol


Authors: Yunesian M., Asghari F., Homayoun Vash J., Forouzanfar M.H. , Farhud D
BMC Public Health, Vol.6, Year. 2006, Page:218,
63.

Air pollution and hospitalization due to angina pectoris in Tehran, Iran: A time-series study


Authors: Hosseinpoor A.R., Forouzanfar M.H., Yunesian M., Asghari F., Holakouie Naieni K. , Farhood D.
Evironmental Research, Vol.99, No.1, Year. 2005, Page:126-131,

Farsi

1.

Designing, implementation and evaluation of professionalism course for Obstetrics and Gyneocology assistants


Authors: Reihaneh Pirjani , Maryam Rabiei , Fariba Asghari , Maryam Noorzadeh , Sadaf Alipour , Mariya Gholozadeh , Tahereh Soori , Ashraf Alyasin
The Journal of Medical Education and Development, Vol.15, No.3, Year. 2020, Page:160-170,
2.

Clinical faculty members attitude toward Medical Professionalism: A case study of Tehran University of Medical Sciences


Authors: Moazameh Aghamohamadi, Akram Hashemi, Mojgan Karbakhsh, Moslem Bahadori, Fariba Asghari
Research in Medical Education, Vol.11, No.4, Year. 2019, Page:13-20,
3.

Designing and Validating the Tool for Assessing the Professional Behavior of Clinical Faculty Members; A Tool in Stakeholder’s View


Authors: Roya Sattarzadeh Badkoubeh, Fariba Asghari, Zahra Shahvari
Iranian Journal of Medical Education, Year. 2019, Page:199-212,
4.

The priority of Healthcare Providers' Safety and Health is an Ethical Duty in Public Health Management of the Infectious Outbreaks


Authors: Fariba Asghari
Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.12, No.1, Year. 2019, Page:615-617,
5.

Evaluation of Factors that Affect Patient's Trust in Emergency Physician; A Qualitative Study in Imam Khomeini Hospital Complex


Authors: Ali Labaf, Fariba Asghari, Talayeh Mirkarimi
Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.11, No.1, Year. 2018, Page:376-387,
6.

What is medical professionalism and how should we teach it?


Authors: Rasoul Masoomi, Fariba Asghari, Azim Mirzazade
The Journal of Medical Education and Development, Vol.13, No.3, Year. 2018, Page:176-193,
7.

Development of Iranian version of ethical challenges in neonatal intensive care units


Authors: Pari Zarrini, Maliheh Kadivar, Ziba Mosayebi, Fariba Asghari, Hadi Ranjbar
Advances in Nursing and Midwifery, Vol.25, No.91, Year. 2016, Page:37-45,
8.

An analytic-descriptive study of patient complaints in the clinical governance office of Imam Khomeini Hospital over a period of two years


Authors: Samadi, Shahram; Asghari, Fariba; Nabavian, Omid; Khorasani, Ghasemali; Makarem, Jalil;
Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.8, No.2, Year. 2015, Page:63-73,
9.

Development of an indigenous questionnaire to assess the moral sensitivity of Iranian medical students


Authors: Navid Abolfathzadeh, Saharnaz Nejat, Fariba Asghari
Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.7, No.3, Year. 2014, Page:13-25,
10.

Clinical trials on healthy volunteers: review of ethical considerations and a critique of acceptable risk


Authors: Alireza Parsapoor ، Fariba Asghari
Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine , Vol.5, No.suppl. 1, Year. 2012, Page:19-26 ,
11.

Do Tehran citizens agree with organ donation from a brain-dead family member?


Authors: Mohammad Ali Bormand ، Fariba Asghari
Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine , Vol.5, No.1, Year. 2012, Page:51-58 ,
12.

factors influencing nursing error reporting in Iran: a qualitative study


Authors: Hashemi F, Nikbakht nasrabadi A, Asghari F
Journal of Medical Ethics and History of Medicine, Vol.4, No.2, Year. 2011,
13.

Determinants of reporting nursing errors: a qualitative study


Authors: Fatemeh Hashemi ، Alireza Nikbakht Nasrabadi ، Fariba Asghari
Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine , Vol.4, No.2, Year. 2011, Page:55-66 ,
14.

Presenting a model for continuing review of researches involving human subject in Iran


Authors: Heidari A, Asghari F, Adeli SH
Journal of medical ethics and history of Medicine, Vol.3, No.5, Year. 2010, Page:19-25,
15.

MPH course of medical ethics in Tehran University of Medical Sciences: presenting an experience


Authors: Bagheri A, Asghari F, Larijani F
Journal of medical ethics and history of Medicine , Vol.3, No.2, Year. 2010, Page:1-6,
16.

Necessity of Medical Error Disclosure and its Conflict with the Physicians Liability Insurance


Authors: Asghari F
Forensic medicine, Vol.57, No.1, Year. 2010, Page:52-57,
17.

Ethical Issues in Surrogate Motherhood


Authors: Asghari F
Medical Journal of Reproduction & Infertility , Vol.9, No.1, Year. 2008, Page:30-35,
18.

Ethical Issues in Prenatal Sex Selection


Authors: Asghari F
Journal of Babol University of Medical Sciences , Vol.8, No.3, Year. 2006, Page:95-103,
19.

Ethical Guidelines for Clinical Trials


Authors: Feiz zadeh A, Asghari F, Keshtkar A, Fotouhi A, Hamed Barghi G.,Sobhani A, Homami S, Sadeghi R, Akhondzadeh S, Yousefinejad A, Mohammadian M, Sadeghi H, Parsapour M, Saberi N, Aramesh K, Larijani B
Journal of Babol University of Medical Sciences , Vol.8, No.3, Year. 2006, Page: 23-32,
20.

Ethics in genetic research


Authors: Larijani B, Zahedi F, Asghari F
Iranian Journal of Diabetes And Lipid Disorders , Vol.4, Year. 2005, Page:81-71,
21.

Ethics in clinical trial


Authors: Asghari F, Fotouhi A
Iranian Journal of Diabetes And Lipid Disorders , Vol.4, Year. 2005, Page:57-47,
22.

Medical Error Disclosure


Authors: Asghari F, Yavari N
Iranian Journal of Diabetes And Lipid Disorders, Year. 2005, Page:25-36,
23.

Responsiveness: Concept and Importance.


Authors: Asghari F, Majdzadeh R
Iranian Journal of Diabetes And Lipid Disorders, Year. 2005,
24.

Evaluation of occupational hearing loss in fire fighters in Tehran


Authors: Asghari F, Fotouhi A, Sharifian SA, Karimi AR
Journal of School of Public Health And Institute of Public Health Researches , Vol.2, No.5, Year. 2003, Page:36-27,
25.

Comparison of therapeutic and short course side effects of Anethum Graveolens L. (Dill) with other common antihyperlipidemic drugs and placebo in combined hyperlipidemia: A double blind, randomized clinical trial


Authors: Yazdani K, Fotouhi A, Alaedini F, Mirzazadeh A, Arya A, Asghari F, Aryania A, Sharifi F
Journal of Medical Plants , Vol.1, No.3, Year. 2002, Page:24-13,
26.

Randomised, double-blind, placebo-controlled trial of Anethum, Nicotinic Acid and Clofibrate in patients with isolated hypertriglyceridemia


Authors: Mirzazadeh A, Fotouhi A, Alla' Oddini F, Yazdani K, Arya A, Asghari F, Shayanfar Sh
Iranian Journal of Diabetes And Lipid Disorders, Vol.1, No.2, Year. 2002, Page:148-139,
27.

Comparison of therapeutic and short term side effects of Anethum with Nicotinic Acid, Cholestyramine, the combination of the two and placebo for isolated hypercholesterolemia; A double-blind, randomized clinical trial


Authors: Fotouhi A, Asghari F, Mirzazadeh A, Alaedini F, Yazdani K, Arya A, Safaei A, Vafadar J
Journal of Medical Plants, Vol.1, No.3, Year. 2002, Page:59-51,

ارائه ها و خلاصه ها

Farsi

1.

بررسي شيوع مسائل اخلاقي در طبابت باليني براي تعيين محتواي درس اخلاق پزشكي


هفتمين كنگره كشوري آموزش پزشكي.(
Location: تبريز,
Date: 1384-
Authors: فريبا اصغري
Type : پوستر, شركت كننده ,
2.

ارزيابي انترنها از كيفيت درس اخلاق پزشكي


هفتمين كنگره كشوري آموزش پزشكي
Location: تبريز,
Date: 1384-
Authors: فريبا اصغري
Type : پوستر, شركت كننده ,
3.

مسائل اخلاقي در انتخاب جنسيت كودك در اهداء گامت و جنين


سمينار اهداء گامت و جنين
Location: تهران,
Date: 1384-
Authors: فريبا اصغري
Type : سخنرانی, مدرس,
4.

پاسخگويي نظام سلامت


اولين كنگره اخلاق پزشكي كاربردي
Location: مشهد,
Date: 1385-
Authors: فريبا اصغري
Type : پوستر, شركت كننده ,
5.

اظهار خطاي پزشكي


اولين كنگره اخلاق پزشكي كاربردي
Location: مشهد ,
Date: 1385-
Authors: ندا ياوري, فريبا اصغري
Type : پوستر, شركت كننده ,
6.

تمايل بيماران به دريافت اطلاعات و مشاركت در تصميم گيريهاي باليني


اولين همايش علوم انساني و سلامت
Location: اصفهان,
Date: 1386-
Authors: فريبا اصغري
Type : سخنرانی, مدرس,
7.

اصلاح برنامه درسي اخلاق پزشكي دوره پزشكي عمومي


دومين كنگره بين المللي اخلاق پزشكي
Location: تهران,
Date: 1387-
Authors: فريبا اصغري، عظيم ميرزازاده، سيد حسن امامي رضوي
Type : سخنرانی, مدرس,
1.

Member of Iranian Occupational Medicine Association


Activity Type:Member
2.

Member of Research council of Medical Ethics Department/ Tehran University of Medical Sciences


Activity Type:Member
2007-present
3.

Member of Research council of Medical Ethics and History of Medicine Research Center/ Tehran University of Medical Sciences


Activity Type:Member
2005-present
1. Medical Professionalism
2. Medical Ethics Education
3. Medical Error
Top