دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

محمدتقي حقي آشتياني

اطلاعات تماس
تلفن: 09121123782
فکس: 02166948780
آدرس: مركزطبي كودكان
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پزشكي
آسيب شناسي
بیمارستان
مركز طبي كودكان
پاتولوژي
درباره