دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

محمدتقي حقي آشتياني

اطلاعات تماس
تلفن: 09121123782
فکس: 02166948780
آدرس: مركزطبي كودكان
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
پزشكي
آسيب شناسي
بیمارستان
مركز طبي كودكان
پاتولوژي
درباره
آخرین به روزرسانی: 1396/02/26

1.

MD


پاتولوژي, علوم پزشكي تهران, تهران, ايران, 1358
Thesis Title:بررسي گليكوپروتئينها در بيماري كالاآزار
Supervisor:دكتر خرسندي
1.

انگليسي


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
2.

فارسي


صحبت: Native, خواندن: Native, نوشتن: Native
1.

كارگاه آموزشي طب مبتني بر شواهد


مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه , دانشگاه علوم پزشكي تهران , 2/3/1383 3/3/1383, Participant
2.

همايش پاتولوژي (‌كلينيكال و آناتوميكال )‌


پاتولوژي , دانشگاه علوم پزشكي تهران , از سال 72 تا 79 ....., Coordinator, Organizer
3.

مسائل طب اطفال


دانشگاه علوم پزشكي تهران , دانشگاه علوم پزشكي تهران , ششمين كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان , 23/7/1374 28/7/1374, هماهنگ كننده , Organizer
4.

هفتمين كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان


دانشگاه علوم پزشكي تهران , دانشگاه علوم پزشكي تهران , مجموعه مقالات , مهر 1374 ....., هماهنگ كننده , Organizer
5.

كارگاه آموزشي Curriculum Plannings


دانشگاه علوم پزشكي ايران , دانشگاه علوم پزشكي ايران , 2/ 10 / 1374 3/10 / 1374, Participant
6.

سومين دوره كارگاه يك روزه روش نگارش مقالات علوم پزشكي


معاونت پژوهشي دانشگاه , معاونت پژوهشي دانشگاه , مجموعه مقالات , دكترآشتياني , مرداد 1375 0000, Organizer
7.

بررسي ناهنجاريهاي كروموزومي در بيماران مركز طبي كودكان و معرفي يك مورد ترانسلوكاسيون پيچيده


همايش بيماريهاي كودكان , دانشگاه علوم پزشكي تهران , مجموعه مقالات, دكترآشتياني - خانم سلطاني نيا , 21/7/1375 26/7/1375, سخنرانی, Lecturer
8.

تغييرات تست هاي تيروئيد پس از تعويض خون


هشتمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان , دانشگاه علوم پزشكي تهران , مجموعه مقالات , دكتر مصطفوي - دكترآشتياني - خانم بستان, 21/7/1375 26/7/1375, سخنرانی, Lecturer
9.

هشتمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان


دانشگاه علوم پزشكي تهران , دانشگاه علوم پزشكي تهران, 21/7/1375 26/7/1375, Organizer
10.

ژنتيك تالاسمي :‌تنوع در موتاسيون ها


سازمان انتقال خون , پايگاه انتقال خون , همايش و كار گاه آموزشي تالاسمي , 27/7/1376 5/7/1376 , سخنرانی, Lecturer
11.

مسائل آموزشي در پزشكي


كارگاه آموزش فرايند آموزش در علوم پزشكي , مركز مطالعات و توسعه دانشگاه , 1/12/1377 5/12/1377, Participant
1.

بررسي ژنوتيپ انتروكوك هاي مقاوم به آنتي بيوتيكهاي رايج به روش PCR در نمونه هاي باليني بيماران بيمارستان مركز طبي كودكان در سال 1389


Status: Completed, Executers: مينا عابديني - دكتر مميشي - مجتبي كمالي اقدم - دكتر پوراكبري - دكتر خطايي - دكتر صابوني - شيما محمودي - دكتر مونا قاضي - دكتر آشتياني - بهرام نيكمنش , Location: مركز طبي كودكان, 1389
2.

تژارزيابي سطح پروكلسيتونين و نئوپترين خون در عفونت هاي حاد باكتريال و مقايسه آن با CRP در كودكان مراجعه كننده به بخش عفوني ،‌اورژانس و نوزادان مركز طبي كودكان در سال 1386


Status: Completed, Executers: دكتر احمد سيادتي - دكتراقا محمدي - دكتر آشتياني - دكتر پوراكبري - دكتر مميشي - دكتر مونا قاضي - آناهيد اهتدا - جاويد ظفري - احمد رنجبر, Location: مركز طبي كودكان, 1385-1385
3.

بررسي تايپ هاي مختلف اشرشيا كولي بدست آمده دستگاه ادراري و گوارش و ارتباط آنها با يكديگر در كودكان بستري با علائم ادراري يا گوارشي در بيمارستان مركز طبي كودكان به روش PCR طي سال هاي 77 و 78


Status: Completed, Executers: دكتر صابوني - دكتر حيدري - دكترآشتياني - دكتر محمدپور - دكتر پورااكبري - دكتر مونا قاضي - بهرام نيكمنش - ليلا كاشي - نرگس نوده فراهاني - راحله قاسمي - فاطمهعبدلي - زهرا خزاعي پور, Location: مركز طبي كودكان, 1388 -1388
4.

بررسي توليد انزيم بتالاكتاماز وسيع الطيف و ميزان مقاومت ميكروبي اشرشيا كلي نسبت به آنتي بيوتيك هاي رايج مورد استفاده در مبتلايان به عفونت ادراري در بيمارستان مركز طبي كودكان E-Test


Status: Completed, Executers: دكتر مميشي - دكتر صابوني - دكتر فردوسيان - دكترآشتياني - دكتر محمدپور - دكتر خطايي - بهرام نيك منش - دكتر مونا قاضي - دكتر پوراكبري - مريم خزايي پور - نرگس فراهاني - راحله قاسمي - فاطمه عبدلي , Location: مركز طبي كودكان ,
5.

تعيين فراواني ژن هاي مولد توكسين هاي اكسفولياتيو ،‌انتروتوكسين و ايجاد كننده سندروم شوك توكسيك در استافيلوكوكوس هاي جدا شده از نمونه هاي باليني مركز طبي كودكان


Status: Completed, Executers: دكتر مميشي - دكتر صابوني - دكتر پوراكبري - دكترمونا قاضي - شيما محمودي - مينا عابديني - بهرام نيك منش - دكترآشتياني , Location: مركز طبي كودكان,
6.

بررسي genotyping سودوموناس آئروژينوزا در نمونههاي بدست آمده از بيماران بستري در NICU و PICU داراي نقص ايمني و بيمارات تحت شيمي درماني و سيستيك فيبروزيس بسته به محل گرفتاري در مركز طبي كودكان تهرات 1389


Status: Completed, Executers: دكتر موحدي - دكتر مميشي - دكتر پوراكبري - دكترآشتياني - دكتر صابوني - شيما محمودي - دكتر خطائي - بهرام نيك منش - نرگس نوده فراهاني - دكترمونا قاضي , Location: مركز طب يكودكان , 1388 -1390
7.

بررسي سويههاي ميكروارگانيسم هاي باكتريايي دخيل در عفونت هاي پوستي در بيماران نقص ايمني اوليه و تعيين مقاومت آنتي بيوتيكي آنها در يك سال


Status: Completed, Executers: دكتر پورپاك - ثمينه كمالي - دكتر آشتياني , Location: مركز طبي كودكان, فروردين 1386 -1388
8.

بررسي وضعيت انتروتوكسين B استافيلوكوكوس اورئوس و IgE اختصاصي ان در بيماران مبتلا به درماتيت اتوپيك مراجعه كننده به مركز طبي كودكان طي سال هاي 86 و 87 و تعيين ارتباط آن با شدت ضايعات


Status: Completed, Executers: دكتر پورپاك - ثمينه كمالي - دكترآشتياني دكتر تهمينه صالحي , Location: مركز طبي كودكان, Main Partners: دكتر پورپاك - دكتراشتياني , آذر 1387 -1389
9.

تعيين محدوده IgE توتال در بالغين سالم در شهر تهران


Status: Completed, Executers: دكتر زهرا پورپاك - دكتر معين - راحله شكوهي - دكتراشتياني - دكتر اشراقيان, Location: مركز طبي كودكان, 1387-1389
10.

طرح اجراي مراقبت گاستروانتريت روتاويروسي در كشور


Status: Completed, Executers: WHO , مرجع سلامت , Location: مركز طبي كودكان, Main Partners: دكترآشتياني - دكتر سيادتي - ليلا كاشي - حشمت ايراني - آمنه محسني , 1384 -1388
11.

بررسي فراواني عفونت با ليستريا مونوسيتوژنز در موارد fetal loss در اتوپسي هاي انجام شده در مركز طبي كودكان


Status: Completed, Executers: دكترآشتياني - دكتر حنطوش زاده - دكتر رضا شاه سياه - آزيتا رضايي - سپيده كريميان , Location: مركز طبي كودكان , 1387 -1389
12.

ارزيابي فراواني شيگاتوكسين رفر شده توسط پلاسميد و شيگاتوكسين رفر شده توسط فاژ از سويههاي اشرشياكولي شيگاتوكسيژنيك جدا شده از عفونت هاي اسهالي كودكان مراجعه كننده به مركز طب يكودكان


Status: Completed, Executers: دكتر آشتياني - دكتر صديقه شمي - دكتر سپهري, Location: مركز طبي كودكان , 1387 -1389
13.

بررسي فراواني و علل خطاهاي بعد از ازمايش در ازمايشگاه مركز طبي كودكان


Status: Completed, Executers: دكترآشتياني - دكتر صديقه شمس - آمنه محسني - حشمت ايراني , Location: مركز طبي كودكان , 1387 -1388
14.

مقايسه سطح كراتينين سرمي در كودكان سالم و مبتلا به سيستيك فيبروزيس 3 ماهه تا 10 ساله مراجعه كننده به مركز طبي كودكان در طي سال هاي 88 - 89


Status: Completed, Executers: دكتر مريم منجم زاده - دكتر فرزانه معتمد - دكترآشتياني - دكتر مهري نجفي - دكتر صديقه شمس , Location: بيمارستان مركز طبي كودكان , 1388-1389
15.

فراواني عفونت با HP در بين كودكان داراي گاستروآنتريت باكتريايي و مقايسه آن با كودكان فاقد گاستروآنتريت باكتريايي و كودكان سالم


Status: Completed, Executers: دكتر منجم زاده - دكترآشتياني - حشمت ايراني - ليلا كاشي - آمنه محسني - زهرا اميدي - مينا عابديني , Location: بيمارستان مركز طبي كودكان , Main Partners: دكتر منجم زاده - دكترآشتياني - , 1387 -1389

مشاور

1.

بررسی فراوانی مقاومت به موپیروسین درسویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده ازبیماران وپرسنل مرکزطبی


محسن محمدی,
Fellowship , فوق عفونی, 1394
2.

بررسی مقاومت چندگانه اینتگرون کلاس1و2درگونه های شیگلای جداشده درمرکزطبی


سجادامیدی,
M.S, ارشدمیکروبشناسی, 1394/11
3.

بررسی مقاومت های آنتی بیوتیکی باکتری آسینتوباکتروریسک فاکتورهای بروز مقاومت دربیماران بستری دربخش های مختلف بیمارستان مرکزطبی طی سالهای 90-93


شهره رمزی,
Resident, عفونی, 94/12
4.

بررسی عوامل باکتریایی ایجادکننده گاستروانتریت ومقاومتهای آنتی بیوتیکی آنها دربیماران مراجعه کننده به مرکزطبی درسال 92


فهیمه اویسی,
MD, پزشکی, 1394
5.

تعیین فراوانی وفاکتورهای ویرولانس ایزوله های یدسیناهای آتپیک درکودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به مرکزطبی درسالهای1391-1392درمقایسه باسویه های کلکسیون یرسیاهای آتپیک


زهراوفائی,
M.S, کارشناسی ارشدمیکروبشناسی, 1392
6.

بررسی حساسیت وویزگی NGALادراری درمقایسه باکراتینین سرم درتشخیص زودهنگام نارسایی حادکلیه درکودکان بستری در ICUبیمارستان مرکزطبی


سنبل عاملی,
Fellowship , فوق تخصص کلیه, 91/4/26
7.

بررسی حساسیت وویزگی تست سرمی آلفاTNF درتشخیص آترزی مجاری صفراوی خارج ازکبدی درشیرخواران زیر6ماه بستری دربخش گوارش مرکزطبی


محمدرضا فریبرزی,
Fellowship , بیماریهای گوارش کودکان, 1392
8.

بررسی مقاومت دارویی پنوموکوک های جداشده ازنمونه های جداشده ازنمونه های بالینی بیمارستان مرکزطبی بین سالهای 1380-1390


مجیدصادقیان,
MD, پزشکی, 1393
9.

بررسي سطح سرمي IgA در بيماري مبتلا به ديابت نوع 1


,
Fellowship , فوق تخصصي,
10.

بررسي عوامل اتيولوژيك آرتريت سپتيك در كودكان مراجعه كننده به مركز طبي كودكان


,
MD, دوره تخصصي,
11.

بررسي ميزان فعاليت سيستم آنتي اكسيداني بدن در بيماران صرعي تحت داروي ضد تشنج


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
12.

اندازه گيري سطح سرمي توتال آنتي اكسيدان در كودكان مبتلا به بتا تالاسمي ماژور مراجعه كننده بهمركز طب يكودكان و مقايسه ان با گروه كنترل در سال 86 و 87


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
13.

بررسي سطح سرمي كلسيم و منيزيم يونيزه در كودكان در 24 ساعت اول پس از تشنج و مقايسه با گروه كنترل مركز طبي كودكان


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
14.

بررسي وضعيت ايمني سرولوژيك عليه كزاز ،‌ديفتري ،‌سياه سرفه در گروه سني 10 تا 25 سال در مركز طبي كودكان


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
15.

مطالعه يافته هاي پاتولوژي در بيماران با سندرم نفروتيك اوليه همراه با فشار خون بالا در 15 سال اخير در مركز طبي كودكان


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
16.

بررسي سطح ويتامين D در كودكان مدارس تهران در سنين 7 تا 18 سال از سال 85 و 86


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
17.

بررسي توزيع فراواني علل زردي و عوامل خطر آن در نوزادان ايكتريك بستري شده در مركز طبي كودكان در سال هاي 86 و 87


,
MD, دوره تخصصي,
18.

مطالعه يافته هاي پاتولوژي بيماران با سندرم نفروتيك اوليه همراه با هماچوري در 15 سال اخير در مركز طبي كودكان


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
19.

بررسي رابطع بين ميزان آلبومين سرم و نسبت Bil /Alb با بروز Bilirubin induced Neurological Dysfunction ‌ در نوزادان بستري بعلت هيپربيليروبيني شديد در بخش نوزادان مركز طبي كودكان از مهر 1386 تا مهر 1387


,
MD, دوره تخصصي,
20.

بررسي ارتباط QTC با كلسيم يونيزه در كودكان بستري در بخش اطفال بيمارستان ولي عصر


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
21.

بررسي مقايسه اي كلسيم ،‌فسفات و آلكالين فسفاتاز بزاق در 3 گروه كودكان 5 - 3 سال مبتلا به پوسيدگي شديد يا متوسط و بدون پوسيدگي در مهد كودك هاي مناطق مختلف شهر تهران در سال 1384


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
22.

بررسي مقايسه اي دو فيكساتيو بافتي از نظر حفظ DNA جهت انجام روش PCR بر روي بيوپسي هاي كوچك معده در بيمارستان مركز طب يكودكان در فاصله سال هاي 85 تا 86


,
MD, دوره تخصصي,
23.

بررسي الگوي مقاومت دارويي استرپتوكوك پنومونيه مهاجم در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان مركز طبي كودكان در فاصله زماني بهمن 85 لغايت ارديبهشت 87 با روش MIC و Disk Diffusion


,
MD, دوره فوق تخصصي,
24.

بررسي چهار ساله پاتوژن هاي عفونت هاي سيستميك و موضعي دوره نوزادي و آنتي بيوگرام آنها در بخش نوزادان مركز طب يكودكان در مقايسه آن با مطالعات قبلي از فروردين 1380 تا اسفند 1383


,
MD, دوره تخصصي,
25.

بررسي غلظت آهن در نمونه هاي بيوپسي كبد بيماران تالاسمي ماژور به عنوان روش استاندارد جهت تعيين بار كلي آهن بدن در اين بيماران


,
MD, دوره تخصصي,
26.

بررسي ميزان فراواني نسبي اسهال شيگلائي در بين بيماران مراجعه كننده با اسهال حاد به مركز طبي كودكان ( در مدت 6 ماه اول سال 1381 )‌


,
B.Sc, كارشناس ارشد ,
27.

مقايسه نقش گلوتانيون پراكسيداز و كاتالاز در حفاظت از گلبولهاي قرمز در برابر پراكسيد هيدروژن در كودكان نرمال و مبتلا به كمبود گلوكز - 6 - فسفات دهيدروژناز ( G6pD )


,
M.S, كارشناس ارشد ,
28.

بررسي تست هاي تيروئيد در نوزادان مبتلا به زردي


,
Ph.D,
29.

بررسي سيستينوري درمركز طبي كودكان از سال 73-70


,
MD, 1374
30.

تعيين ميزان بقاء به دورازبيماري دركودكان مبتلا به لوسمي حاد لنفوبلاستيك ALL تحت درمان با پروتوكل درماني A در مركزطبي كودكان در سالهاي 78-62


,
MD, دكتراي عمومي , 1380
31.

بررسي اثر كو آموكسي كلاو در عفونت ادراري كودكان


,
Ph.D, 1379
32.

بررسي اثر سفيكسيم درعفونت ادراري كودكان


,
Ph.D, دكترا, 1379
33.

تعيين دامنه مرجع كراتينين در گروه سني كودكان سالم زير 14 سال مركز طبي كودكان از مهر 79 الي اسفند 79


,
MD, پزشك عمومي ,

راهنما

1.

تعیین فراوانی کانیدمی وعوامل زمینه ای وپاسخ درمانی آن درکودکان زیر15سال بستری درمرکزطبی ازتاریخ90/2/1-91/12/6


بهروزسلطانی,
Resident, کودکان, 1392
2.

مقايسه سطح لپتين سرمي در كودكان سالم و كودكان مبتلا به سيستيك فيبروزيس 3 ماهه تا 10 ماهه مراجعه كننده به مركز طبيكودكان در سال هاي 87 و 88


,
Fellowship , دوره فوق تخصصي,
3.

مقايسه غلظت الاستاز -1 پانكراس مدفوع مبتلايان به CF همراه با نارسايي پانكراس يا بيماران CF بدون نارسايي و گروه شاهد در مراجعين بيمارستان مركز طبي كودكان در سال 1384


,
MD, دوره تخصصي,
4.

مقايسه سطح كوتينين ادراري در بين كودكان داراي ازوفاژيت رفلاكسي 2 تا 10 ساله و كودكان سالن در همان سن در طي سال هاي 87 و 88 در مركز طبي كودكان


,
MD, دوره تخصصي,
5.

تعيين ميزان شيوع موارد سالمونلا و حساسيت آنتي بيوتيكي آنها در كشت هاي مدفوع انجام شده در مركز طب يكودكان تهران طي سال هاي 81 تا 87


,
MD, دوره تخصصي,
6.

بررسي ميزان فراواني و حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيكي جرم هاي پاتوژن شايع در كشت خون بيماران بستري در بيماريتان مركز طبي كودكان


,
MD, دوره تخصصي,
7.

مقايسه حساسيت استافيلوكوك كوآگولاز منفي به ونكومايسين در كشت خون اطفال علامتدار مراجعه كننده به مركز طبي كودكان با دو روش E -Test , Disc Diffusion به مدت 15 ماه از سال 85 تا 87


,
MD, دوره تخصصي,
8.

بررسي فراواني و حساسيت آنتي بيوتيكي عوامل باكتريايي ايجاد كننده مننژيت در بيمارستان مركز طبي كودكان از سال 77 تا 86


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
9.

بررسي حسياسيت و ويژگي اندكس هاي England , Mentzer , Shine در افتراق بتا تالاسمي مينور و آنمي فقر آهن در موارد آنمي ميكروسيستيك يك مركز بهداشتي شرق تهران در سال هاي 80 تا 85


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
10.

بررسي فراواني عفونت با هليكوباكتر پيلوري در بين كودكان داراي عفونت با انگل ژيارديا و مقايسه آن با كودكان فاقد اين انگل در گروه سني زير 14 سال مراجعه كنده به مركز طبي كودكان


,
MD, دوره تخصصي,
11.

بررسي مقايسه اي تست كريستاليزاسيون نمك در عرق بيماران مبتلا و غير مبتلا به سيستيك فيبروزيس


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
12.

بررسي فراواني پاتوژن هاي آپانديس در نمونه هاي جراحي شده آپانديس كودكان در پاتولوژي مركز طبي كودكان طي سال هاي 86 و 87


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
13.

تهيه جداول مخصوص وزن مغز و تيموس در كودكان زير يك سال ايراني كه طي بيست سال گذشته تحت اتوپسي قرار گرفته اند .


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
14.

مقايسه فراواني آنمي فقر آهن در اطفال داراي علايم پپتيك مبتلا به عفونت هليكوباكتر پيلوري و بدون عفونت به هليكوباكتر در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان مركز طبي كودكان


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
15.

تعيين علل باكتريال و پارازيتي اسهال هاي عفوني در بيماران بستري در بيمارستان مركز طب ي كودكان در سال هاي 82 تا 83


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
16.

بررسي فراواني هيستوپاتولوژيك انواع بيوپسي هاي روده پزرگ در نمونه هاي پوليپكتومي بين سال هاي 84 و 85 در بخش پاتولوژي مركز طبي كودكان


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
17.

بررسي فراواني بيماري هپاتيت گرانولوماتوز در بيوپسي هاي كبدي در بيمارستان مركز طبي كودكان از سال 75 تا شهريور 86


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
18.

بررسي كيفي آنزيم G6pD در گلبولهاي قرمز دانش آموزان دبستاني شهرستان آمل در سال هاي 80 تا 81


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
19.

بررسي حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيكي ژرم هاي پاتوژن شايع در كشت مايع مغزي - نخاعي بيماران بستري در مركز طبي كودكان در سال هاي 70 تا 80


,
B.Sc, كارشناس ارشد ,
20.

بررسي حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري هاي شايع در كشت مدفوع بيماران بستري در بيمارستان مركز طب يكودكان در سال هاي 77 تا 81 به مدت 5 سال


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
21.

تشخيص هموفيلوس انفلوانزاي تيپ B و تعيين فراواني آن با استفاده از روش PCR در مايع مغزي نخاعي كودكان مشكوك به مننژيت و مقايسه آن با روش كشت


,
B.Sc, كارشناس ارشد,
22.

عملكردهاي تنظيمي آندوتليوم عروق


,
MD, دوره تخصصي,
23.

بررسي حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيك ژرم هاي پاتوژن شايع در كشت مايع مغزي نخاعي بيماران بستري در مركز طبي كودكان در سال هاي 76 تا 80


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
24.

بررسي سفالوسپورين هاي نسل سوم و كاربرد انها در عفونت هاي باكتريال كودكان


,
Ph.D,
25.

عوارض پيوند مغز استخوان


,
Ph.D,
26.

ارزيابي عفونت ها و نقش آنها در تغييرات بدخيم و خوش خيم خم و ضمائم .


,
Ph.D,
27.

فيزيو پاتولوژي اثرات اندوتوكسين و ارزش اندازه گيري آن در مقايسه با كشت خون در بيماران مبتلا بع سپتي سمي


,
Ph.D,
28.

ترومبوز و مسائل ايمني


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
29.

بررسي تست عرق و ارزش آن در تشخيص سيستيك فيبروزيس


,
Ph.D,
30.

بررسي فونكسيون آدرنال در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور


,
Ph.D,
31.

مقايسه روش هاي اندازه گيري بيليروبين تام در نوزادان


,
Ph.D,
32.

بررسي مننژيت هاي ويروسي در اطفال (‌ويروس اوريون و هرپس سيمپلكس )‌


,
Ph.D,
33.

ارتباط فيبرينوژن ،‌فيبرين و FDP با آترواسكلروز


,
Ph.D,
34.

بررسي اختلالات انعقادي در بيماران تالاسميك ماژور


,
Ph.D,
35.

بررسي ميزان مس و سرولوپلاسمين سرمي در مبتلايان به لنفوم هاي هاچكين و غير هاچكين


,
Ph.D,
36.

مقابله عوامل عفوني با سيستم ايمني


,
Ph.D,
37.

بررسي هاي آزمايشگاهي در بيماري اسكلرودرمي


,
Ph.D,
38.

بررسي آنمي فقر آهن در اهداء كنندگان خون


,
Ph.D,
39.

ايمونوپاتوژنز بيماري پيفيگوس


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
40.

روش هاي نوين توليد آنتي بادي هاي مونوكلونال


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
41.

جنبه هاي كلينيكي و ايمونوهماتولوژيك نوتروپني


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
42.

روشهاي تشخيص آزمايشگاهي انفاركتوس حاد ميوكارد


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
43.

ارزش آزمايشگاهي Leukocte Antigen Human در تشخيص بيماريها


,
Ph.D,
44.

تغييرات هماتولوژيك در بيماريهاي مزمن كبد


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
45.

تازه هاي هپاتيت D


,
Ph.D, پزشك عمومي,
46.

توكسوپلاسما گوندي در سندرم نقص ايمني اكتسابي


,
Ph.D, پزشك عمومي ,
47.

بررسي آنتي بادي ها در جذام


,
Ph.D,
48.

اثر متقابل موكوس سرويكس و اسپرم بر يكديگر و بررسي موارد نازايي از اين جهت


,
Ph.D, پزشكي عمومي ,
49.

بررسي و جداسازي درماتوفيت ها از خاك پارك هاي تهران


,
Ph.D,
50.

تومورماركرهاي بافتي و سرمي


,
Ph.D,
51.

پلاكت و جنبه هاي ايمونولوژيكي آن


,
Ph.D, پزشكي عمومي ,
52.

تغييرات ليپوپروتئين ها در بيماران همودياليزي


,
Ph.D,
53.

بررسي تغييرات قند و الكتروليت ها (‌سديم ،‌پتاسيم ،‌كلسيم ) قبل و بعد از تعويض خون در نوزادان مبتلا به هيپربيليروبينمي


,
Ph.D,
54.

ارائه وبررسي روشهاي سريع آنتي بيوگرام از كشت خون مبتلايان به سپتي سمي


,
Ph.D, 1373
55.

رابطه هورمون رشد با سوماتومدين C


,
Ph.D, 1373
56.

وضيعت مس ،روي وآهن دربيماران مبتلا به فنيل كتونوري


,
MD, دكتري عمومي , 1374
57.

تشخيص آزمايشگاهي سل ريوي


,
MD, دكتري عمومي , 1374
58.

بررسي تستهاي تشخيص CF در بيماران مركزطبي كودكان


,
MD, دكتري عمومي , 1374
59.

بررسي تاثير تاخيردرجداكردن اريتروسيتهااز سرم برمقادير منيزيم سرم


,
Ph.D, 1374
60.

بررسي وتعيين ميزان شيوع واژينال كانديديازيس درزنان مراجعه كننده به درمانگاه شهيد يغمايي دولت آباد


,
Ph.D, 1374
61.

بررسي پيوستگي ژنتيكي بين بيماري هيپرپلازي مادرزادي غددفوق كليوي ازنوع نقص درآنزيم 21-هيدروكسيلازوسيستم HLA


,
M.S, كارشناس ارشد, 1376
62.

بررسي سيتوژنتيكي باليني ومهمترين يافته هاي آزمايشگاهي در بيماران مبتلا به هرمافروديسم


,
M.S, كارشناس ارشد, 1377
63.

پورفيريا


,
M.S, كارشناس ارشد, 1379
64.

اندازه گيري HbA2 كروماتوگرافي مايع با كارآيي بالا ومقايسه آن با ساير روشها


,
Ph.D, 1380
65.

بررسي كمبود G6pd طي 5سال ازسال 75-80 درنوزادان زرد مراجعه كننده به مركز طبي كودكان كه مورد تعويض خون قرار گرفته اند


,
MD, دكتري عمومي ,
66.

بررسي حساسيت و مقاومت آنتي بيوتيكي ژرم هاي پاتوژن شايع در كشت خون بيماران بستري در مركز طبي كودكان در سال هاي 75-79


,
Ph.D, پزشكي عمومي ,
67.

بررسي استانداردهاي مديريتي درواحدهاي ميكروبشناسي آزمايشگاههاي بزرگ شهرتهران در سال 80-81


,
MD, 1381
68.

بررسي اثر مقدار فريتين و آهن سرم بر ايجاد تغييرات مورفولوژيك و اندكس هاي گلبولهاي قرمز خون در داوطلبان ازدواج مراجعه كننده به يكي از مراكز بهداشتي تهران در سال هاي 74-80


,
Ph.D, پزشكي عمومي ,
69.

بررسي فراواني ژيارديازيس در نمونه هاي مدفوع ،‌آسپيراسيون و بيوپسي دئودنوم و در صورت امكان مقايسه حساسيت روش هاي فوق در تشخيص ژيارديازيس در كودكان مراجعه كننده به مركز طبي كودكان شهر تهران طي 80- 70


,
Ph.D, پزشكي عمومي ,

داور

1.

بررسی میزان بقاوپاسخ به درمان درکودکان مبتلا به راتدومیوسارکوما مراجعه کنند به مرکزطبی درسالهای 1380-1390


مریم قاضی زاده هاشمی,
MD, دکتری عمومی, 1391
2.

بررسی میزان بقاوپاسخ به درمان درکودکان مبتلا به راتدومیوسارکوما مراجعه کنند به مرکزطبی درسالهای 1380-1390


مریم قاضی زاده هاشمی,
MD, دکتری عمومی, 1391
3.

بررسي شيوع بتالاكتامازهاي وسيع الطيف در سويه هاي باليني كلبسيلا پنومونيه و اشرشياكولي بدست آمده از بيماران مركز طبي كودكان


,
Ph.D, پزشك عمومي ,

Farsi

1.

كتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي جلد اول تجهيزات آزمايشگاهي


Authors: دكترمحمدتقي حقي آشتياني
فارسي, Publisher: موسسه فرهنگي - انتشاراتي مير , 1381, اول, تالیف
2.

آزمايشگاه ونقش آن درتشخيص وكنترل ديابت قندي


Authors: دكترمحمدتقي حقي آشتياني
فارسي, Publisher: انتشارات حرير, 1387, اول, تالیف
Abstract :

گرچه ديابت قندي بيماري مزمني است كه گاه مي تواند ناتوان كننده وحتي كشنده باشد ولي با تغيير در نحوه زندگي وكنترل داروئي مي توان آن را كاملا كنترل نمود.

هدف اصلي ونهايي دردرمان ديابت نگه داشتن سطح گلوكز خون در حد طبيعي ويا نزديك به آن مي باشد كه اندازه گيري مرتب سطح گلوكز خون يكي ازبهترين روش ها در كمك به درمان ديابت است .همچنين با مراجعه دوره اي به آزمايشگاه جهت اندازه گيري گلوكز خون وهمو گلوبين A1C وآزمايش هاي مربوطه ديگر مي توان موفق به كنترل بيماري شد.

3.

خون شناسي و اصول هموستاز


Authors: دكتر كيقباد نيكجو - دكتر محمد تقي حقي آشتياني - دكتر كيان جوادي
فارسي, Publisher: دانشگاه آزاد اسلامي , 1372, اول, تالیف
4.

كتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي و فرآورده هاي تشخيصي


Authors: دكترمحمدتقي حقي آشتياني
فارسي, Publisher: موسسه فرهنگي - انتشاراتي مير, 1381, اول, تالیف
5.

ده سال تلاش ،‌يكهزار فارغ التحصيل ،‌يكهزار چكيده


Authors: دكترمحمدتقي حقي آشتياني
فارسي, Publisher: دانشگاه تربيت مدرس, 1377 , اول, تالیف

ارائه ها و خلاصه ها

English

1.

Low Incidence of Alpha 1 Antitrypsin Deficiency in Iranian Patients With Neonatal Cholestasis .Authors: F.Motamed , S.Mehrabani , M.Monajem zadeh , M.T.H.Ashtiani , S.Hossein Verdi , M.Houshmand , O.Aryani , M.Najafi , F,Farahmand , M.A.Kiani , A.Khodadad , Gh.H.Fallahi , Gh.R.Khatami , N.Rezaei
Type : سخنرانی, Journal: The Turkish J of Gastroentrology , No: 2014, Lecturer,
2.

Is There any Association Between Passive Smoking and Esophagitis in Pediatrics ?Authors: M.Monajem zadeh , M.T.H.Ashtiani , R.Soleimani , S.Shams . Shayandokht Taleb , F.Motamed , M. Najafi , A.Abbasi .
Type : سخنرانی, Journal: Iran J Pediatr, No: 2, Volume: 23( No2 ) , Pp : 194 - 198 , Lecturer,
3.

Research in Laboratory Science ( Biochemistry ) 037 – 040Authors: N.Rezaeei , L. SHafeghat , M.T.H.Ashtiani , S.Shams
Type : Abstract, Journal: Iranian Association of Clinical Laboratory Doctore, No: 2013, Participant,
4.

Virulence Factors of Staphylococcus aureus Isolates in an Iranian Referal Chilren’s HospitalAuthors: F.Sabouni , Sh. Mahmoudi , A.Bahador , B.Pourakbari , B.Nikmanesh , R.Hosseinpour . M.T.H.Ashtiani , S.Mamishi
Type : سخنرانی, Journal: Osong Public Health Res Perspect , No: 2014 5 ( 2) , Volume: 2014 5 ( 2) , 96 -100 , Participant,
5.

Evaluation of Serum Adenosine Deaminase Changes Before and After Treatment on Patients with Systemic Lupus Erythematosus , Henoch – Schonlein Purpura and Juvenile Idiopathic Arthritis .Authors: .Ziaee , A.Amiran . m.H.Moradinejad , M.T.H.Ashtiani
Type : سخنرانی, Journal: Annals of Paeditric Rheumatology , No: 2012 , 21, Lecturer,
6.

First Determination of N-Acetylgalactosamine -6- Sulfatase Activity on Leukocytes if Iranian MPS IV-A PatientsAuthors: S.Shams , M.Barazandeh , G.Civallero , K.Minokherad , R.Giugliani , M.T.H.Ashtiani , N.Rezaei , H.Irani
Type : پوستر, Journal: Iran J Pediatr Vol 25 oct 2015, No: 25, Participant,
7.

The prevalence and antimicrobial pattern of gram – negative bacteria isolated from urine of children with urinary tract infection .Authors: B.Nikmanesh , M.T.H.Ashtiani , M.Barzan , N.N.Farahani
Type : Poster, Journal: : Infection Diseased & Vaccination Abstract oct 2015, No: 2015, Volume: ُS 31, others,
8.

The pattern of antibiotic rsistance among Pseudomonas aeroginosa isolated from tracheal samples obtained from patients admitted to Childrens Medical CenterAuthors: B.Nikmanesh , M.T.H.Ashtiani , N.Nodeh Farahani
Type : پوستر, Journal: 28 International congress of Pediatrics – oct 2016, No: 28, Lecturer,
9.

Evaluation of Serum Tranferrin Receptors in Children with Iron Deficiency AnemiaAuthors: S.Shams , S.O.Mohammadian , M.Monajem zadeh , S.Emamgholipour , M.T.H.Ashtiani , H.Irani , L.Shafeghat .
Type : سخنرانی, Journal: : Acta Media Mediterranea , No: 2016, Volume: ,2016,32:1555, Participant,
10.

Assessment of Vitamin D Status and Response to Vitamin D3 in Obese and Non – Obese Iranian Children .Authors: Y.Motlaghzadeh , F.Seyarifard , B.Allahverdi , A.Rabbani , A.Setoodeh , A.Sayarifard , F.Abbasi , M.T.H.Ashtiani , A.R.Froushani .
Type : سخنرانی, Journal: Journal of Tropical Pediatrics Advance Access published , No: 2015, Volume: 2015, 0 , 1-7 , Lecturer,
11.

Analysis of Colonic Mucosa Mast Cell Count in Patients with Chronic DiarrheaAuthors: A.Z.Mirzaie , M.Lotfi , A.Sadeghipour , M.T.H.Ashtiani
Type : سخنرانی, Journal: The Saudi Journal of Gastroenterology , No: 2012, Volume: 18, Lecturer,
12.

Determination of arylsulfatase B activity on Dried – blood filter paper samples in Iranian MPS VI patients and controls .Authors: S.Shams , G.Civallero , R.Giugliani , M.T.H.Ashtiani , L.Shafeghat , N.Rezaee , A.Setoodeh , A.Tavasoli .
Type : پوستر, Journal: 24 Internaional Congress of Pediatrics Oct 2012 , No: 2012, Participant,
13.

Normal Range Determination of Lymphocytes Subsets in Normal Adults in Iran .Authors: R.Shokouhi , A.Azimdoost , Sh.Saghafi , M.Movahhedi , M.T.H.Ashtiani , A.Pourpak , M.B.Eslami
Type : سخنرانی, Journal: Iranian Journal of Allergy , Asthma and Immunology , No: 2011, Volume: 2011;10(4)295-298, Lecturer,
14.

Prevalence of intestinal parasites among children referred to Childrens Medical Center during 18 years ( 1991 – 2008 ) , Tehran – Iran .Authors: : M.T.H.Ashtiani , M.Monajem zadeh , B.Saghi , S.Shams , S.H.Mortazavi , S.Khaki , N.Mohseni , L.Kashi , B.Nikmanesh .
Type : سخنرانی, Journal: Annals of Tropical Medicine & Parasitology , No: 2011, Lecturer,
15.

Prevalence of intestinal parasites among children referred to Childrens Medical Center during 18 years ( 1991 – 2008 ) , Tehran – Iran .Authors: .T.H.Ashtiani , M.Monajem zadeh , B.Saghi , S.Shams , S.H.Mortazavi , S.Khaki , N.Mohseni , L.Kashi , B.Nikmanesh
Type : سخنرانی, Journal: Annals of Tropical Medicine & Parasitology , No: 2011, Lecturer,
16.

Mutation Analysis of CYP21A2 Gene in Iranian Population .Authors: B.Rabbani , N.Madieh , M.T.H.Ashtiani , B.Larijani , MT.Akbari , M.New , A.Parsa , JP.Schouten , A.Rabbani .
Type : خلاصه, Journal: Genet Test Mol Biomarkers , Lecturer,
17.

Antimicrobial resistance pattern and ESBL producing E.Coli in clinical isolates from patients with UTI .Authors: B.Pourakbari , F.Ferdosian , Sh.Mamoudi , M.Teymouri , F.Sabouni , H.Heydari , M.T.H.Ashtiani , S.Mamishi
Type : سخنرانی, Journal: Brazilian Journal of Microbiology , No: 2011, Participant,
18.

Five years evaluation of frequency of occurrence and antimicrobial susceptibility patterns of bacteria from bloodstream infections in Children Medical Center Hospital in Tehran , Iran , 2001 – 2005Authors: B.Pourakbari , A.Sadir , M.T.H.Ashtiani , S.Mamishi , M.Dehghani , Sh.Mahmoudi , A.Salavati , F.Asgari .
Type : سخنرانی, Journal: IDR ( Immune diagnostic & Resaerch ) , No: 2010, Participant,
19.

Pathologic Evaluation of Appendectomy Specimens in Children: Is Routin Histopathologic Examination Indicates ?Authors: M.Monajem zadeh , M.T.H.Ashtiani ,L.Montaser – Kouhsari , H.Ahmadi , H.Zargoosh , F.Mahjoub , M.Kalantari , M.Mehdizadeh .
Type : سخنرانی, Journal: Iranian Journal of Pediatrics , No: 2011, Volume: 21 ( No4 ) , Pp :485 - 490 , Lecturer,
20.

ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY PROFILES ASSOCIATED WITHJ BACTERIAL MENINGITIS AMONG CHILDREN : A REFERRAL HOSPITAL – BASED STUDY IN IRANAuthors: M.T.Haghi Ashtiani , S.Mamishi , N.Shayanfar , M.Mohammadpour , B.Yaghmaei , M.Abedini , N.N.Farahani , N.Rezaei .
Type : سخنرانی, Journal: Acta Microbiological et immunological Hungarica , No: 58 ( 4 ), Volume: 58(4).pp.273-278 , Participant,
21.

Antimicrobial susceptibility associated with bloodstream infections in children : areferral hospital – based study .Authors: M.T.H.Ashtiani , S.Mamishi , A,Masoomi , N.Nasiri , M.Hosseini , B.Nikmanesh , B.Pourakbary , N.Rezaei
Type : سخنرانی, Journal: Braz j Infect Dis, No: 2013 Jun 25 , Volume: 2013 ; 17 ( 4 ) : 497 - 499 , Lecturer,
22.

Antimicrobial susceptibility associated with bloodstream infections in children : areferral hospital – based study .Authors: M.T.H.Ashtiani , S.Mamishi , A,Masoomi , N.Nasiri , M.Hosseini , B.Nikmanesh , B.Pourakbary , N.Rezaei
Type : سخنرانی, Journal: Braz j Infect Dis, No: Jun25, Participant,
23.

Ferquency of Shiga Toxin – Producing Genes of Escherichia Coli Isolated from Diarrheic Stools of Iranian Children by PCR .Authors: S.Shams , M.T.H.Ashtiani , L.Nasrollahi , R.Shahsiah , M.Monajem zadeh , B.Tahbaz , A .Alaie
Type : سخنرانی, Journal: Iranian J Pediatr Dec 2013 Vol23 ( No 6 ) ,Pp:637 -642, No: 6, Volume: Pp:637 -642, Lecturer,
24.

Determination of α L –iduronidase activity on Dried – Blood filter paper samplesAuthors: .Shams , G.Civallero , R.Giugliani , M.T.H.Shatiani , L.Shafeghat , N.Rezaee, A . Setoodeh
Type : خلاصه, Journal: Laboratory & Diagnosis Vol .5, No22 , No: 22, Volume: 5, Lecturer,
25.

Evaluation of soluble transferrin receptors in children with iron deficiency anemia .Authors: S.Shams , So.Mohammadian , M.Monajem zadeh , S.Emamgholipour . M.T.H.Ashtiani , H.Irani , L.Shafeghat .
Type : خلاصه, Journal: Proseeding of the 26 international congress of Pediatreics – oct 2014, No: 2014, Volume: S 25, Participant,
26.

Is there any Association Between Passive Smoking and Esophagitis in Pediatrics ?Authors: M.Monajem zade , M.T.Haghi Ashtiani ,R. Soleymani , S.Shams , Sh.Taleb , F.Motamed , M.Najafi , A.Abbasi ,
Type : سخنرانی, Journal: Iran J Pediatr Apr 2013 ; Vol 23 ( No 2) , Pp : 194 – 198 , No: 2013 ; Vol 23 ( No 2), Volume: Pp : 194 – 198, Participant,
27.

The discovery of a Persian family with a form of Birt – Hogg Dube syndrome lacking the typical cutaneous stigmata of the sunderomeAuthors: A.Babaei Jandaghi , S.Daliri , M.Kikkawa , M.Khaledi , N.Soleimanifar , A.Alizadeh , M.Habibzadeh , M.T.Haghi Ashtiani , K.Seyama , N.Rezaei
Type : سخنرانی, Journal: Clinical Imaging, No: Clinical Imaging 37 ( 2013 ) , Volume: 37 ( 2013 ) 111 – 115 , Participant,
28.

Invasive bacteria isolates from children with cerebral shunt and pattern of antimicrobial drug susceptibility in an Iranian referral pediatrics centerAuthors: M.T.Haghi Ashtiani , N.Shayanfar , M.Mohammadpour , F.Nejat , N.N.Farahani , M.Abedini , N.Rezaei
Type : سخنرانی, Journal: Elsevier Ltda , No: 2011, Lecturer,
29.

Isospora belli associated recurrent diarrhea in a child with AIDSAuthors: M.Nateghi Rostami , B.Nikmanesh , M.T.Haghi – Ashtiani , M.Monajemzadeh , M.Douraghi , Z.Ghalavand , L.Kashi
Type : سخنرانی, Journal: Journal of Parasitic Diseases , No: 14Jan 2013, Volume: DOI 10.1007/ s12639 -013-0272 -, Participant,
30.

Group B Stereptococci Urine Isolates and their Antimicrobial susceptibility profiles in a group of Iranian Females : prevalence and seasonal variations .Authors: N.Shayanfar , M.Mohammadpour , S.A.Hashemin – Moghadam , M.T.Haghi Ashtiani , A. Zare Mirzaie , N.Rezaei .
Type : سخنرانی, Journal: Acta Clin Croat , No: 2012, Volume: 2012 ; 51 : 623 - 626, Participant,
31.

Antimicrobial susceptibility trends among Streptococcus Pneumoniae over an 11 – year period in an Iranian referral children HospitalAuthors: M.T.Haghi Ashtiani , M.Sadeghi , B.Nikmanesh , B.Pourakbari , Sh.Mahmoudi , S.Mamishi .
Type : سخنرانی, Journal: Iranian J of Microbiology, No: 6, Volume: ( Dec 2014 ) 382 – 386 , Lecturer,
32.

Genotype – phenotype relationship in Iranian patients with cystic fibrosisAuthors: M.Najafi , H.Alimadadi , P.Rouhani , M.A.Kiani , A,Khodadad , F.Motamed . A.Moravej , M.Hoshmand , M.T.H.Ashtiani , N.Rezaei
Type : سخنرانی, Journal: Turk J Gastroenterol , No: 2015, Volume: 2015 : 26 : 241 – 3 , Participant,
33.

Investigation of Erg 11 gene expression among fluconazole – resistant Candida albicans : first report from an Iranian referral paediatric hospitalAuthors: M.Teymuri , S.Mamishi , B.Pourakbari , S.Mahmoudi , M.T.H.Ashtiani , R.H.Sadeghi , M.H.Yadegari
Type : سخنرانی, Journal: British Journal of Biomedical Science , No: 2015, Volume: 2015 72 ( 1 ) , Lecturer,
34.

Candiduria in children : a first report from an Iranian referral pediatric hospitalAuthors: P.Gholamipour , S.Mamoudi , B.Pourakbari . M.T.H. Ashtiani , F.Sabouni , M.Teymuri , S.Mamishi
Type : سخنرانی, Journal: : J Prev Med HYG , No: 2014 ; 55 : 54 - 57, Volume: 55 : 54 - 57, Lecturer,
35.

Comparison of Classic Sweat Test and Crystallization Test in Diagnosis of Cystic FibrosisAuthors: F. Farahmand , N. Sajadi , M .T.Haghi Ashtiani , V. Modaresi , N. Rezaei , B. Pakseresht
Type : سخنرانی, Journal: Iranian J Pediatr , No: Jun 2011, Learner,
36.

Prevalence of intestinal parasites among children referred to Children's Medical Center during 18 years ( 1991 – 2008 ) Tehran – Iran .Authors: : M.T.Haghi Ashtiani , M.Monajem zadeh , B.Saghi , S.Shams , S.H. Mortazavi , S.Khaki , N.Mohseni , L.Kashi , B. Nikmanesh
Type : سخنرانی, Journal: Annals of Tropical Medicine & Parasitology , No: ( 2011 ) 7, Volume: . 105,No . 7,507-512 , Lecturer,
37.

Pathologic Evaluation of Appendectomy Specimens in children : Is Routine Histipathologic Examination Indicated ?Authors: M.T.Haghi Ashtiani , M. Monajem zadeh , L.M. Kouhsari , H. Ahmadi , H. Zargoosh , F . Mahhoub , M.Kalamtari , M. Mehdizadeh
Type : سخنرانی, Journal: Iran J Pediatr , No: Dec 2011 , Volume: 21 ( No 4 ) , Pp:485-490 , Lecturer,
38.

Antimicrobial susceptibility profiles associated with bacterial mening among children : Areferal hospital – based study in IranAuthors: : M.T.Haghi Ashtiani , S.Mamishi, N.Shayanfar , M.Mohammad pour , B. Yaghmaei , M.Abedini , N.N. Farahani , N. Rezaei .
Type : سخنرانی, Journal: ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA , No: 2011, Volume: 54( 4 ) pp. 273-278, Lecturer,
39.

Antimicrobial susceptibility profiles associated with bacterial mening among children : Areferal hospital – based study in IranAuthors: : M.T.Haghi Ashtiani , S.Mamishi, N.Shayanfar , M.Mohammad pour , B. Yaghmaei , M.Abedini , N.N. Farahani , N. Rezaei .
Type : سخنرانی, Journal: ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA , No: 2011, Volume: 54( 4 ) pp. 273-278, Lecturer,
40.

Bilirubin / Albumin Ratio for Predicting Acute Bilirubin – induced Neurologic DysfunctionAuthors: Sh.Behjati , V.Ghobadi Dana , V.Ziaee , MT.Haghi Ashtiani , Gh.Esmaeeli Djavid , M.Alijani
Type : سخنرانی, Journal: Iranian J Pedaitr, No: Mar 2011, Volume: Vol21 ( No1 ) , Pp:28-32, Lecturer,
41.

Evaluation Of serum IgA levels in Iranian Patients with type 1 diabetes mellitusAuthors: F.Sayarifard ,A.Aghamohammadi , M.T.Haghi Ashtiani , A.Rajab, H.Irani , J.H.Ahmadian , A.Zaridoost , N.Parvaneh . N.Rezaei,A.Rabbani
Type : سخنرانی, Journal: Acta Diabeto , No: 22April 2010 , Volume: DOI 10.1007 /s00592 -010 – 0183-, Lecturer,
42.

Evaluation of procalcitonin and neopterin level in serum of patients with acute bacterial infectionAuthors: B.Porakhbari , S.Mamishi, J.Zafari,H.khairkhan, , MT.Haghi Ashtiani , M.Abedini, Sh.Afsharpaiman, S.Seifi Rad .
Type : سخنرانی, Journal: Brazilian Journal Of Infect Dis , No: 2010, Volume: 14 (3 ): 252 – 255 , Lecturer,
43.

Result Variation and Efficiency Kineties in Real – Time PCRAuthors: R.Shahsiah , A.Abdollahi , F.Azmudeh Ardalan . , MT.Haghi Ashtiani , I.Jahanzad , M.Nassiri Toosi
Type : سخنرانی, Journal: Acta Medica Iranica , Volume: 2010 : 48 ( 5 ) : 279 - 282 , Lecturer,
44.

Prevalance of IgA Deficiency in Children with Juvenile Rheumatoid ArthritisAuthors: M.H.Moradinejad , A.Hoseinpoor Rafati , M.Ardalan, M.Rabiei,M.Farghadan, M.T.Haghi Ashtiani, Z.Pourpak, M.Moin
Type : سخنرانی, No: March 2011 , Volume: 2011 : 10 ( 1) : 35 - 40 , Lecturer,
45.

– Granulomatous Hepatitis : A 10 Years Study in Iranian ChildrenAuthors: M.Monajem zadeh , M.T.Haghi Ashtiani , M.Najafi,M.Choopani , F.Mahjoub , S.Mamishi , A.Khodadad , A.H.Sina , N.Kashef , Z.Omidi
Type : سخنرانی, Journal: Research J Biologi Scienc , Volume: 2009 4 ( 4) : 503-505, Lecturer,
46.

Is there any Association Between Passive Smoking and Esophagitis in Pediatrics ?Authors: M.Monajem zade , M.T.Haghi Ashtiani ,R. Soleymani , S.Shams , Sh.Taleb , F.Motamed , M.Najafi , A.Abbasi ,
Type : سخنرانی, Journal: Iran J Pediatr, No: Apr 2013, Volume: Vol 23 ( No 2 ) , Pp: 194 - 198, Lecturer,
47.

Ferquency of Shiga Toxin – Producing Genes of Escherichia Coli Isolated from Diarrheic Stools of Iranian Children by PCR .Authors: S.Shams , M.T.H.Ashtiani , L.Nasrollahi , R.Shahsiah , M.Monajem zadeh , B.Tahbaz , A .Alaie
Type : سخنرانی, Journal: Iran J Pediatr, No: Dec 2013, Volume: 23 ( No 6 ) .Pp: 637 - 642, Lecturer,
48.

Low prevalence of hepatitis B vaccine escape mutants among individuals born after the initiation of a nationwide vaccination program in IranAuthors: M.R.Aghasadeghi , A.A.Velayati , S.Mamishi , M.Nabavi , A.Aghakhani ., F.Bidari . M.T.Haghi Ashtiani , Sh.sabeti , M.Banifazl . F.Azimian , F.Motevalli , S.Soleymani , A.Ramezani
Type : سخنرانی, Journal: Areh Virol ( 2016 ) 161 : 3405-4311, others,
49.

Group B streptococci urine isolates and their antimicrobial SAusceptibility profiles in a group of Hranian female:Frequency and seansonal variationsAuthors: nasrin Shayanfar:Masoud Mohammadpour:Mohammad Taghi Haghi Ashtiani
Type : خلاصه, Journal: Acta Clinica Croatica, Volume: 51/2012, Lecturer,
50.

Anatimicrobial Susceptibility Profiles Associated With Bacterial Meningitis Among Children:A Referral Hospital-Based Study IIn IranAuthors: mohammad Taghi Haghi Ashtiani;Setareh Mamishi; Nasrin Shayanfar;Masoud Mohammadpour;Bahareh Yaghmaei;Mina Abedini; narges Nodeh Farahani;Nima Rezaei
Type : خلاصه, Journal: Acta Microbiologica Hungaria , Suppl: 25 September2011, Volume: 273-278, Lecturer,
51.

Isospora belli associated recurrent diarrhea in a Child with AIDSAuthors: Nateghi Rostami;B.Nikmanesh;MohammadTaghi Haghi Ashtiani;Maryam Monajemzadeh;Douraghi;Z.Ghalavand.L.Kashi
Type : خلاصه, Journal: Lournal of Parasitic Diseases, Volume: 10.1007/s12639-013-0272-y, Lecturer,
52.

Invasive bacteria isolates from children with cerebral shunt and pattern of antimicrobial drug susceptibility in an Iranian referral pediatrics centerAuthors: nasrin Shayanfar:Masoud Mohammadpour:Mohammad Taghi Haghi Ashtiani
Type : خلاصه, Journal: Journal of infectioous disease Brazilian, Lecturer,
53.

Etiology and antibactreial susceptibity of Bacterial Urinary Tract Infections ( UTI ) inchildren hospital medical center , Tehran , Iran


ميكروبشناسي باليني اطفال
Location: شيراز,
Date: 18 ارديبهشت 1386-20 ارديبهشت 1386
Authors: دكتر محمد تقي حقي آشتياني - مينا عابديني - نرگس فراهاني - فرهاد عسگري
Type : سخنرانی, Participant,
54.

The prevalence of Bacterial and viral agents in fecal specimens of Children in ....


ميكروبشناسي باليني
Location: شيراز ,
Date: 18 ارديبهشت 1386 -20 ارديبهشت 1386
Authors: دكتر قمرتاج خطايي - دكتر محمد تقي حقيآشتياني - ليلا كاشي
Type : پوستر, Participant,
55.

Measurment of Hepatic Iron Concentration in Thalassemic Patients as a astandard metod for determining total body iron store


همايش سالانه آسيب شناسي و سرطان ايران
Location: تالار امام بيمارستان امام خميني ,
Date: 11 آبان 1385-13 آبان 1385
Authors: دكتر علي شهسواري - دكتر عيسي جهانزاد - دكتر اردلان آزموده - دكتر آذر كيوان - دكتر نصيري طوسي - دكتر محمد تقي حقي آشتياني
Type : خلاصه, Participant,
56.

بررسي مقايسه اي مقاومت آنتي بيوتيكي عوامل باكتريال در سپتي سمي كودكان و نوزادان .Authors: محمد كاظم شريفي يزدي – محمد تقي حقي آشتياني – بهرام نيك منش – محمد مهدي سلطان دلال
Type : سخنرانی, Journal: دو ماهنامه طب جنوب , Participant,
57.

Frequency of Shiga Toxin- Producing Genes of Escherichia Coli Isolated from Diarrheic Stools of Iranian Cildren by PCR .Authors: S.Shams , M.T.H.Ashtiani , L.Nasrollahi , R.Shahsiah , M.Monajem zadeh , B.Tahbaz , A.Alaie Alamooti
Type : سخنرانی, Journal: Iranian J Pediatr . Dec 2013 : Vol23( No6). Pp:637-642, Participant,
58.

Normal range determination of lymphocytes subsets in normal adults in Iran .Authors: R.Shokouhi Shoormasti , A.Azimdoost , S,Saghafi , M.Movahedi , M.T.Haghi Ashtiani , Z.Pourpak , MB.Eslami .
Type : سخنرانی, Journal: Iran J Allergy Asthma Immunol .2011 Dec;10( 4) : 295 -8 .doi : 010.04 /ijaai.295298 ., Participant,
59.

Increase resistant rates and ESBL production between E.Coli isolates causing urinary tract infection in young patients from Iran .Authors: B.Pourakbari , F.Ferdosian , S.Mahmoudi , M.Teymuri , F.Sabouni , H.Heydari . M.T.Haghi Ashtiani , S.Mamishi ,
Type : سخنرانی, Journal: Braz J Microbiol .2012 Apr;43(2): 766-9.doi: 10.1590/S 1517-83822012000200041.Epub 2012 Jun 1., Participant,
60.

In silico structural , functional and pathogenicity evaluation of a novel mutation : an overview of HSD3B2 gene Mutations .Authors: B.Rabbani , N.Mahdieh , M.T.Haghi Ashtiani , A.Setoodeh , A.Rabbani .
Type : سخنرانی, Journal: Gene .2012 Jul 25;503 (2);215-21.doi:10.1016/j.gene.2012.04.080.Epub 2012 May 8., Participant,
61.

Analysis of colonic mucosa mast cell count in patients with chronic diarrhea .Authors: A.Zare-Mirzaei , M.Lotfi , A.Sadeghipour . M.T.Haghi Ashtiani
Type : سخنرانی, Journal: Saudi J Gastroenterol.2012 Sep – Oct ; 18(5): 322 -6 ., Participant,
62.

Molecular analysis of typical and atypical enteropathogenic Escherichia coliAuthors: FA.Nakhjavani , M.Emaneini , H.Hosseini , H.Iman –Eini , M.ALigholi , F.Jabalameli , M.T.Haghi Ashtiani , M.Taherikalani , A.Mirsalehian .
Type : سخنرانی, Journal: J Med Microbiol . 2013 Feb ;62( Pt 2 ) : 191-5.Doi: , Participant,
63.

A girl with 45,X / 46,XX Turner syndrome and salt wasting from of congenital adrenal hyperplasia due to regulatory changes .Authors: A.Babaei Jandaghi , S.Daliri , M.Kikkawa , M.Khaledi , N.Soleimanifar , A.Alizadeh , M.Habibzadeh , M.T.Haghi Ashtiani , K.Seyama , N.Rezaei .
Type : سخنرانی, Journal: Clin Lab . 2012 ;58 ( 9-10 ) : 1063-6 , Participant,
64.

High frequency of vancomycin – resistant enterococcus faecalis in an Iranian referral children medical hospital .Authors: B.Pourakbari , MK.Aghdam , S.Mahmoudi , M.T.Haghi Ashtiani , F.Sabouni , Z.Movahedi , AE.Alyari , RH.Sadeghi , S.Mamishi .
Type : سخنرانی, Journal: Maedica ( Buchar ).2012 Sep; 7(3): 201-4, Participant,
65.

Group B Stereptococci Urine Isolates and their Antimicrobial susceptibility profiles in a group of Iranian Females : prevalence and seasonal variations .Authors: N.Shayanfar , M.Mohammadpour , S.A.Hashemin – Moghadam , M.T.Haghi Ashtiani , A. Zare Mirzaie , N.Rezaei .
Type : سخنرانی, Journal: : Acta Clin Croat 2012 ; 51 : 623 – 626 , Participant,
66.

Is there any Association Between Passive Smoking and Esophagitis in Pediatrics ?Authors: M.Monajem zade , M.T.Haghi Ashtiani ,R. Soleymani , S.Shams , Sh.Taleb , F.Motamed , M.Najafi , A.Abbasi ,
Type : سخنرانی, Journal: Iran J Pediatr Apr 2013 ; Vol 23 ( No 2) , Pp : 194 – 198 , Participant,
67.

Plasma ghrelin levels in children with cystic fibrosis and healthy childrenAuthors: M.Monajem zadeh , Sh.Mokhtari , F.Motamed , S. Shams , M.T.Haghi Ashtiani , A.Abbasi , M.Najafi , E.Sadrian .
Type : سخنرانی, Journal: Arch Med Sci 1 , Feb / 2013 , Participant,
68.

The discovery of a Persian family with a form of Birt – Hogg Dube syndrome lacking the typical cutaneous stigmata of the sunderomeAuthors: A.Babaei Jandaghi , S.Daliri , M.Kikkawa , M.Khaledi , N.Soleimanifar , A.Alizadeh , M.Habibzadeh , M.T.Haghi Ashtiani , K.Seyama , N.Rezaei
Type : سخنرانی, Journal: Clinical Imaging 37 ( 2013 ) 111 – 115 , Participant,
69.

ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY PROFILES ASSOCIATED WITHJ BACTERIAL MENINGITIS AMONG CHILDREN : A REFERRAL HOSPITAL – BASED STUDY IN IRANAuthors: M.T.Haghi Ashtiani , S.Mamishi , N.Shayanfar , M.Mohammadpour , B.Yaghmaei , M.Abedini , N.N.Farahani , N.Rezaei .
Type : سخنرانی, Journal: Acta Microbiological et immunological Hungarica . 58(4).pp.273-278 , Participant,
70.

Invasive bacteria isolates from children with cerebral shunt and pattern of antimicrobial drug susceptibility in an Iranian referral pediatrics centerAuthors: M.T.Haghi Ashtiani , N.Shayanfar , M.Mohammadpour , F.Nejat , N.N.Farahani , M.Abedini , N.Rezaei
Type : سخنرانی, Journal: Elsevier Ltda , Participant,
71.

Isospora belli associated recurrent diarrhea in a child with َ]ُِAuthors: M.Nateghi Rostami , B.Nikmanesh , M.T.Haghi – Ashtiani , M.Monajemzadeh , M.Douraghi , Z.Ghalavand , L.Kashi
Type : سخنرانی, Journal: Journal of Parasitic Diseases , Participant,
72.

Comparison of Classic Sweat Test and Crystallization Test in Diagnosis of Cystic FibrosisAuthors: F. Farahmand , N. Sajadi , M .T.Haghi Ashtiani , V. Modaresi , N. Rezaei , B. Pakseresht
Type : سخنرانی, Journal: Iranian J Pediatr Jun 2011, Participant,
73.

Molecular Diagnosis of Congenital Adrenal Hyperplasia in Iran : Focusing on CYP21A2 GeneAuthors: B. Rabbani , N . Mahdieh , M .T.Haghi Ashtiani , MT . Akbari , A. Rabbani
Type : سخنرانی, Journal: Iranian J Pediatr Jun 2011 ; Vol 21 ( No 2 ) . Pp : 139 – 149 , Participant,
74.

Homozygous complete deletion of CYP21A2 causes a Simple virilizing phenotype in an Azeri childAuthors: B. Rabbani , N . Mahdieh, E. Zaridust , M .T.Haghi Ashtiani , H. Hsiung lee , R.Auchus , A. Rabbani , MT . Akbari .
Type : سخنرانی, Journal: Asian Biomedicine Vol . 5 No .6 Dec . 2011, Participant,
75.

Mutation Analysis of CYP21A2 Gene in Iranian PopulationAuthors: B. Raabbani , N . Mahdieh, M .T.Haghi Ashtiani , B. Larijani ,MT. Akbari ,
Type : سخنرانی, Journal: Genet Test Mol Biomarks , Participant,
76.

Parvovirus B19 Infection Frequency in Placenta of Fetal Loss Cases in Children Medical Center , Tehran , Iran .Authors: R.Shahsiah , M.Monajem zadeh , H. Hoseini zadeh , M .T.Haghi Ashtiani , S.Hantoosh zadeh , A.Alaei Alamooti , F. Mahjoub .
Type : سخنرانی, Journal: Iranian Journal of Pathology ( 2011 ) 6 ( 4 ) . 202 - 207, Participant,
77.

– Antimicrobial resistance pattern and ESBL producing E. Coli in clinical isolates from patients with UTI .Authors: B.Pourakbari , F. Ferdosian , Sh.Mahmoudi , M. Teymouri , F. Sabouni , H. Heidari , M .T.Haghi Ashtiani , S. Mamishi
Type : سخنرانی, Journal: Brazilian Journal of Microbiology , Participant,
78.

Five – year evaluation of frequency of occurrence and antimicrobial susceptibility patterns of bacteria from bloodstream infections in Children Center Hospital in Tehran , Iran , 2001 - 2005Authors: B.Pourakbari , A.Sadr , M.T.Haghi Ashtiani , S.Mamishi , M.Dehghani , Sh.Mahmoudi , A. Salavati , F. Asgari .
Type : سخنرانی, Journal: The journal of infection in Developing Countries , Participant,
79.

Prevalence of intestinal parasites among children referred to Children's Medical Center during 18 years ( 1991 – 2008 ) Tehran – Iran .Authors: M.T.Haghi Ashtiani , M.Monajem zadeh , B.Saghi , S.Shams , S.H. Mortazavi , S.Khaki , N.Mohseni , L.Kashi , B. Nikmanesh
Type : سخنرانی, Journal: Annals of Tropical Medicine & Parasitology Vol . 105,No . 7,507-512 , Participant,
80.

Pathologic Evaluation of Appendectomy Specimens in children : Is Routine Histipathologic Examination Indicated ?Authors: Corresponding Authors : M.T.Haghi Ashtiani , M. Monajem zadeh , L.M. Kouhsari , H. Ahmadi , H. Zargoosh , F . Mahhoub , M.Kalamtari , M. Mehdizadeh
Type : سخنرانی, Journal: Iran J Pediatr . Dec 2011 ; Vol 21 ( No 4 ) , Pp:485-490 , Lecturer,
81.

Antimicrobial susceptibility profiles associated with bacterial mening among children : Areferal hospital – based study in IranAuthors: M.T.Haghi Ashtiani , S.Mamishi, N.Shayanfar , M.Mohammad pour , B. Yaghmaei , M.Abedini , N.N. Farahani , N. Rezaei
Type : سخنرانی, Journal: ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA , Participant,
82.

Invasive bacteria isolates from children with cerebral shunt and pattern of antimicrobial drug susceptibility in an Iranian referral pediatrics centerAuthors: N.Shayanfar , M.Mohammadpour , Correspondence to : M.T.Haghi Ashtiani -
Type : سخنرانی, Journal: : Braz j Infact Dis Vol . 15 no . 4 Salvador Julay / Aug .2011, Participant,
83.

Total Antioxidant Status in Patients with Major ß - ThalassemiaAuthors: F.Bazvand , S.Shams , M.B. Esfehani , L.Koochakzadeh , M.Monajem zadeh , , M.T.Haghi Ashtiani , N.Rezaei
Type : سخنرانی, Journal: Iran J Pediatr . Jun 2011 ; Vol 21 ( No2 ) , Pp : 159 - 165, Participant,
84.

– Molecular Diagnosis of Congenital Adrenal Hyperplasia in Iran : Focusing on CYP21A2 GeneAuthors: B.Rabbani , M.nejat . , M.T.Haghi Ashtiani , M.T.Akbari , A.Rabbani
Type : سخنرانی, Journal: Iran J Pediatr . Jun 2011 ; Vol 21 ( No2 ) , Pp : 139 – 149 , Participant,
85.

Evaluation Of serum IgA levels in Iranian Patients with type 1 diabetes mellitusAuthors: F.Sayarifard ,A.Aghamohammadi , M.T.Haghi Ashtiani , A.Rajab, H.Irani , J.H.Ahmadian , A.Zaridoost , N.Parvaneh . N.Rezaei,A.Rabbani
Type : سخنرانی, Journal: Acta Diabeto 1 DOI 10.1007 /s00592 -010 – 0183-7, Participant,
86.

Granulomatous Hepatitis : A 10 Years Study in Iranian ChildrenAuthors: M.Monajem zadeh , M.T.Haghi Ashtiani , M.Najafi,M.Choopani , F.Mahjoub , S.Mamishi , A.Khodadad , A.H.Sina , N.Kashef , Z.Omidi
Type : سخنرانی, Journal: Research J Biologi Scienc4 ( 4) : 503-505 , Participant,
87.

Prevalance of IgA Deficiency in Children with Juvenile Rheumatoid ArthritisAuthors: M.H.Moradinejad , A.Hoseinpoor Rafati , M.Ardalan, M.Rabiei,M.Farghadan, M.T.Haghi Ashtiani, Z.Pourpak, M.Moin
Type : سخنرانی, Journal: IranJ Allergy 10 ( 1) 35-40 , Participant,
88.

Evaluation of procalcitonin and neopterin level in serum of patients with acute bacterial infectionAuthors: B.Porakhbari , S.Mamishi, J.Zafari,H.khairkhan, , MT.Haghi Ashtiani , M.Abedini, Sh.Afsharpaiman, S.Seifi Rad .
Type : سخنرانی, Journal: Brazilian Journal Of Infect Dis Vol .14no.3 , Participant,
89.

– Bilirubin / Albumin Ratio for Predicting Acute Bilirubin – induced Neurologic DysfunctionAuthors: Sh.Behjati , V.Ghobadi Dana , V.Ziaee , MT.Haghi Ashtiani , Gh.Esmaeeli Djavid , M.Alijani
Type : سخنرانی, Journal: Iran J Pediator Vol21 ( No1 ) , Pp:28-32, Participant,
90.

Result Variation and Efficiency Kineties in Real – Time PCRAuthors: R.Shahsiah , A.Abdollahi , F.Azmudeh Ardalan . , MT.Haghi Ashtiani , I.Jahanzad , M.Nassiri Toosi
Type : سخنرانی, Journal: Acta Medica Iranica , Vol .48 ,No.5( 2010 ) , Participant,
91.

- Antimicrobial Resistance of Nosocomial Strain of Acinetobacter baumannii in Children’s Medical Center of TehranAuthors: S . Soroush , MT.Haghi Ashtiani , M. Taheri – Kalani , M. Emaneini , M.Aligholi , N.Sadeghifard , I. Pakzad , M.Abedini , M.Yasemi , H.Paiman
Type : سخنرانی, Journal: Acta Media Iranian , Vol . 48,No.3 ( 2010 ), Participant,
92.

The role of staphylococcus aureus and Staphylococcal Enterotoxin B ( SEB ) in severity of atopic dermatitisAuthors: S. Sabzevari , Z.Porpak , T,Salehi , R.Shokouhi , l.sharifi , M.T.H. Ashtiani , M.Moin
Type : سخنرانی, Journal: Journal of Microbiology , Immunology and Infection , Participant,
93.

The study of Total IgE Reference Range in Healthy Adults in Tehran . IranAuthors: R.Shokouhi , Z.Pourpak , M.R.Eshraghian , M.T.H. Ashtiani , M.Jamali ,
Type : سخنرانی, Journal: Iranian Journal of Public Health , Participant,
94.

Monitoring of Serum Vancomycin Concentrations in Pediatric Patients with Normal Renal Function .Authors: Gh.Khotaei , S.Jam , S.A.SeyedAlinaghi , F.Motamed , F.Nejat , M.T.H. Ashtiani , M.Izadyar .
Type : سخنرانی, Journal: Journal of School of Medicine , Tehran University of Medical Sciences , Vol.48,No.2 ( 2010) , Organizer,
95.

Pseudomonasis Duodeni in a Child with Chronic Renal FilureAuthors: S.T.Esfehani , N.Ataei , M.T.H. Ashtiani , P.Mohseni , S.Shams .
Type : سخنرانی, Journal: Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation , Participant,
96.

Frequency and antimicrobial susceptibility of Shigella species isolated in Children Medical Center Hospital , Tehran , Iran , 2001 – 2006Authors: B.Pourakbari , S.Mamishi , N.Mashoori , N.Mahboobi , M.T.H. Ashtiani ,Sh.Afsharpaiman , M.Abedini .
Type : سخنرانی, Journal: Brazilian Journal of infection disease , 14( 2):153-157, Participant,
97.

Helicobacter pylori infection in Children : association with gardiasisAuthors: M. Monajemzadeh , M.T.H. Ashtiani ,A.M.Ali ,M.N.Sani , S.Shams ,N.Kashef ,R.Shahsiah , N.Eram
Type : سخنرانی, Journal: BRITISH JOURNAL OF BIOMEDICAL SCIENCE 67 ( 2) , Participant,
98.

Vitamin D Insufficiency among Children and Adolescents Living in Tehran , IranAuthors: A.Rabbani , S.M. Alavian , M.E .Motlagh , M.T.H. Ashtiani , G.Ardalan , A.Salavati , B.Rabbani , A.Rabbani , S.Shams , N.Parvaneh .
Type : سخنرانی, Journal: Journal of Tropical Pediatrics doi : 10.1093 /078 , Participant,
99.

Antimicrobial Resistance of Nosocomial Strain of Acinetobacter baumannii in Children’s Medical Center of Tehran A 6- year Prospective StudyAuthors: S.Soroush , M.T.H. Ashtiani , M.Taheri – Kalani , M.Emaneini , M.Aligholi , N.Sadeghifard , I.Pakzad , M.Abedini , M.Yasemi , H.Paiman .
Type : سخنرانی, Participant,
100.

Evaluation of Serum Insulin , Glucose , Lipid Profile , and Liver Function in β Thalassemia Major Patients and Their Correlation With Iron Overload .Authors: S.Shams , M.T.H. Ashtiani , M.Monajemzadeh , L.Koochakzadeh , H.Irani , F.Jafari , A.Mohseni
Type : سخنرانی, Journal: LABMEDICINE , 41 No .8 August 2010 , Participant,
101.

Evaluation of serum Ig A levels in Iranian patients with type 1 diabetes mellitusAuthors: F. Sayarifard , A.Aghamohammadi , M.T.H. Ashtiani , A.Rajab , H. Irani , J.H.Ahmadian , A.Zaridoost , N.Parvaneh .N.Rezaei, A. Rabbani .
Type : سخنرانی, Journal: Acta Diabetol , DOI 10 .1007 / s00592 – 010 – 0183-7 , Participant,
102.

The Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Bacterial Uropathogens Isolated from Pediatric Patients .Authors: R.Ranjbar , M.T.H. Ashtiani, N. Jonaidi Jafari , M. Abedini
Type : سخنرانی, Journal: Iranian Journal Publ Health , Vol .38 ,No.2 , 2009 , Participant,
103.

Trends in antimicrobial resistance of fecal Shigella and Salmonella isolates in Tehran , IranAuthors: M.T.H. Ashtiani , M.Monajemzadeh , L.Kashi
Type : سخنرانی, Journal: Indian Journal Of Pathology and Micribiology 52 ( 1) March 2009 , Participant,
104.

Colorectal Polyps : A Clinical , Endoscopic and Pathologic Study in Iranian ChildrenAuthors: M.T.H. Ashtiani , M. Monajemzadeh , F.Motamed , H.Moradi Tabriz , F.Mahjoub , H.Karamian , M.Najafi , Gh.R.Khatami , A.Khodadad , F.Farahmand , Gh.H.Fallahi
Type : سخنرانی, Journal: Medical Principal and Practice , 2009 ; 18 ; 53 – 56 , Participant,
105.

The Study of Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Tehran Bacterial Strains Isolated from Pediatric Patients .Authors: N.Jonaidi Jafari , R.Ranjbar , M.T.H. Ashtiani , M. Abedini , M.Izadi .
Type : سخنرانی, Journal: Pakistan Journal of Biological Science 12 ( 5) : 455-458 , 2009, Participant,
106.

Prevalence of haemoglobinopathies in 34 030 healthy adults in Tehran , IranAuthors: M.T.H. Ashtiani , M. Monajemzadeh , A H Berenji , M. Abdollahi , M G Said , M . Alam
Type : سخنرانی, Journal: Iranian Journal of Clinical Pathology , 2009 ;62,924-925, Participant,
107.

A comparison of salivary calcium , phosphate , and alkaline phosphatase in children with severe , moderate caries , and caries free in Tehran’s kindergartens .Authors: M.Shahrabi , J.Nikfarjam , A.Alikhani , N.Akhoundi , M.T.H. Ashtiani , B.Seraj
Type : سخنرانی, Journal: Journal Indian Soc Pedod Prevent Dent – June 2008 30 , 2010 , Participant,
108.

Anemia in Children with and without Helicobacter pylori InfectionAuthors: M.T.H. Ashtiani , M.Monajemzadeh , F.Motamed , F.Mahjoub , M.Sharifan , R.Shahsia , N.Kashef .
Type : سخنرانی, Journal: Archives of Medical Research , 39 ( 2008 ) 536 – 540 , Participant,
109.

Comparison of anemia between Helicobacter pylori negative and positive adults .Authors: M.T.H. Ashtiani , M. Monajemzadeh .
Type : سخنرانی, Journal: Saudi Medical Journal , 2008 ; vol .29 ( 6 ) 917 , Participant,
110.

Hymenolepis diminuta ( Rodolphi , 1819 ) Infection in a Child from IranAuthors: Gh . Mowlavi , I Mobedi , S . Mamishi , M. Rezaeian , M.T.H. Ashtiani , L.Kashi
Type : سخنرانی, Journal: Iranian j Publ Health , Vol 37 , No 2,2008 , Participant,
111.

HLA Typing of Patients with 21 – Hydroxylase Deficiency in Iranian Children with Congenital Adrenal Hyperplasia .Authors: M.T.H. Ashtiani , a.Rabbani , F.Mostafavi , M.Monajem zadeh , F.Ranjbar Kermani , J. Soltaninia .
Type : سخنرانی, Journal: Biochem Gent , DOI 10 .1007 / s10528-008 – 9186-2, Participant,
112.

- Fibroadenoma of the Vulva : A Case Report .Authors: M.T.H. Ashtiani , A.Zare mirzaie , B.Kazaminejad
Type : سخنرانی, Journal: Iranian Journal of Pathology 3/2. Spiring 2008, Participant,
113.

Comparison of Disc Diffusion and E test methods for Antimicrobial Susceptibility Testing of Vancomycin in Coagulase Negative Staphylococcus Isolated from Blood Culture.Authors: M.T.H. Ashtiani , K.Aboutorabi , F.Mahjoub , S.Mamishi , F.Asgari .
Type : سخنرانی, Journal: : Iranian Journal of Pathology 3/2. Spiring 2008 , Participant,
114.

ETIOLOGY AND ANTIBACTERIAL RESISTANCE OF BACTERIAL URINARY TRACT INFECTIONS IN CHILDREN,S Medical center , Tehran , IranAuthors: M.T.H. Ashtiani , N.Sadeghifard , M.Abedini , S.Soroush , M.Taheri – kalani .
Type : سخنرانی, Journal: Journal of School of Medicine , Tehran University of Medical Sciences, 45 / 2 / March – April 2007 , Participant,
115.

Pulmonary Pseudomonas Colonization in cystic Fibrosis .Authors: A.Khodadad , M.Najafi , F.Daneshjoo , M.T.H. Ashtiani , M.Movahedi , M.Sadr , A.Almasi
Type : سخنرانی, Journal: Journal of Respiratory disease , Thoracic surgery , Intensive Care , and Tuberculosis . , 5 / 2/ 2006 , Participant,
116.

Cardiac Abnormalities in the Iranian Pediatric and Adolescent Population with Chronic Renal FailureAuthors: A.Zeinaloo , A.Madani , M.T.H. Ashtiani
Type : سخنرانی, Journal: The journal of Tehran Heart Center , 1/ 1/2006 , Participant,
117.

DETERMINATION OF SALIVARY CORTISOL IN HEALTHY CHILDREN AND ADOLESCENTS .Authors: E.Safarzadeh , F.Mostafavi , M.T.H. Ashtiani
Type : سخنرانی, Participant,
118.

Frequency of isolation and antimicrobial susceptibility of bacteria isolated from bloodstream infections at Children’s Medical Center , Tehran , Iran , 1996 - 2000Authors: .Mamishi , B.Pourakbari , M.T.H. Ashtiani , Farhad B.Hashemi
Type : سخنرانی, Journal: International Journal of Antimicrobial Agents 26 ( 2005 )373 - 379, Participant,
119.

DETECTION OF HEAMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B IN ….Authors: F.A.Nakhjavani , F.Bonakdar Hashemi , M.T.Kalani , M.T.H. Ashtiani , B.Kazemi , K.Nouri , N.Azadi , M.Aligholi , U.Erfani , M.Abedini
Type : سخنرانی, Journal: Medical Journal of the Islamic Republic Of Iran , Participant,
120.

Determination of Normal Range of Salivary Cortisol Concentrations in Healty Children and Adolescents , aged 6-14 years ; its Relation with Age , Sex , Height , and BMIAuthors: E.Safarzadeh , F.Mostafavi , M.T.H. Ashtiani
Type : سخنرانی, Participant,
121.

- The study of Prevalence and Antimicrobial Susceptibility of Tracheal Bacterial Strains Isolated from Pediatric Patients .Authors: N.Jonaidi Jafari , R.Ranjbar . M.T.Haghi- Ashtiani , M.Abedini ,M.Izadi
Type : سخنرانی, Journal: Journal, Vol, No:Pakistan Journal Of Biological Sciences 12 ( 5) : 455-458 ,2009, Participant,
122.

HLA-ANTIGENS IN IRANIAN PATIENTS WITH CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA DUE TO 21 – HYDROXYLASE DEFICIENCYAuthors: MTH. Ashtiani , F.Ranjbar kermani , Mostafavi , A.Rabbani
Type : سخنرانی, Participant,
123.

- Evaluation of Serum Insulin , Glucose , Lipid Profile , and Liver Function in - Thalassemia Major Patients and Their Correlation With Iron Overload .Authors: S. Shams , MTH. Ashtiani ,M.Monajem zadeh , L.Koochakzadeh , H.irani , F.jafari, A.Mohseni
Type : سخنرانی, Journal: LABMEDICINE , 41 , Number 8 , Participant,
124.

Perianal Cellulites Associated with Group A Streptococci in Iranian Children.Authors: Khotaei , GT ; Shakibafar ,M ; Fattahi , F, et al.
Type : سخنرانی, Journal: INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES , 12 , , Participant,
125.

HLA - Typing in congenital adrenal hyperplasia due to 21 - hydrocylase deficiencyAuthors: دكتر آشتياني - دكتر رنجبر - دكتر رباني
Type : Presentaion, Journal: Iranian Jour . Of Allergy , Asthma and immunology , others,
126.

HLA - Typing in congenital adrenal hyperplasia due to 21 - hydrorylase deficiencyAuthors: دكترآشتياني - دكتر رنجبر - دكتر رباني
Journal: Iranian Jour . Od Allergy Ashthma and immunology,
127.

HLA - Typing in congenital adrenal hyperplasia due to 21 - hydrorylase deficiency


كنگره
Location: دانشگاه علوم پزشكي ايران ,
Date: 7 May 2002 -9 May 2002
Authors: دكتر آشتياني - دكتر مصطفوي - دكتر فياض مقدم - دكتر رباني
Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات , Lecturer,
128.

Measurment of serum bilirubin in newborn infants : Comparison of chemical method with non - invasive skin bilirubin analyzer ( bilicheck )


كنگره
Location: توكيو - ژاپن ,
Date: 2002 -....
Authors: دكتر شمس - دكتر آشتياني
Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات , Lecturer,
129.

تالاسمي و رشد


كنگره
Location: ايتاليا ,
Date: 2 . April . 1998 -4 . April . 1998 Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات , Lecturer,
130.

Thalassemia Status in Iran


كنگره
Location: نيكوزيا - قبرس ,
Date: 17 - May - 1998 -22- May - 2008
Authors: دكتر آشتياني
Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات , Lecturer,
131.

Gammamatic I / II Betamatic IV / V


كنگره
Location: زوريخ - سوئيس,
Date: 30 . oct 1990 -31. Oct . 1990 Participant,

Farsi

1.

میزان ئ علل خطاهای بعد از آزمایش در آزمایشگاه مرکز طبی کودکان


مجله علوم پزشکی رازی

Authors: صدیقه شمس - محمد تقی حقی آشتیانی - آمنهمحسنی - حشمت ایرانی - زلیخا مرادی - مریم طباطبایی - بهرام نیک منش
Type : سخنرانی, Journal: مجله علوم پزشکی رازی , No: دوره 19 شماره 96 خرداد 1391, others,
2.

الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در یرسینیاهای آتیپیک کودکان زیر 14 سال مبتلا به اسهالAuthors: محمد مهدی سلطان - زهرا وفایی - محمد تقی حقی آشتیانی - بهرام نیک منش - عباس ریحی
Type : سخنرانی, Journal: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان , Volume: 114-118, Lecturer,
3.

شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های آئروموناس در کودکان اسهالی مرکز طبی کودکان 1391 - 92Authors: محمد مهدی سلطان دلال - مرتضی کاوان - معصومه دورقی - محمد تقی حقی آشتیانی - محمد رهبر - بهرام نیک منش - زهرا وفایی - ملیسا اقبال - ابوالفضل داود آبادی
Type : سخنرانی, Journal: فصلنامه بیماریهای عفونی و گرمسیری , No: 20 , Volume: 81 - 85 , Participant,
4.

بررسی مقایسه ای کقاومت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریال در سپتی سمی کودکان و نوزادانAuthors: محمد کاظم شریفی - محمد تقی حقی آشتیانی - بهرام نیک منش - محمد مهدی سلطان دلال
Type : سخنرانی, Journal: دو ماهنامه طب جنوب , No: ISMJ 2014 ; 17 ( 2 ) ; 223 - 232 , Volume: 223 - 232 , Lecturer,
5.

Relationship Between Helicobacter Pylori Serology status and serum Ferritin and Iron Deficiency Anemia in Adult Population


همايش ساليانه آسيب شناسي
Location: تالار امام بيمارستان امام,
Date: 1386/8/16-1386/8/18Type : سخنرانی, Lecturer,
6.

Antimicrobial Resistance Trends among Stool Culture Isolates from 1996-2000and2001-2005 in Tehran


كنگره بيماريهاي كودكان
Location: تالارامام,
Date: 1386/7/26-1386/7/30Type : سخنرانی, Lecturer,
7.

گزارش 2مورد Hemoglobin E دربرنامه غربالگري تالاسمي درزوجين داوطلب ازدواج درتهران


كنگره بيماريهاي كودكان
Location: تالار امام بيمارستان امام,
Date: 1386/7/26-1386/7/30Type : سخنرانی, Lecturer,
8.

بررسي فراواني انواع هيستوپاتولوژيك پوليپ هاي روده بزرگ درنمونه هاي پوليپكتومي ارسال شده به بخش پاتولوژي مركزطبي كودكان درسالهاي 1375-1384


كنگره بيماريهاي كودكان
Location: تالار امام بيمارستان امام,
Date: 1386/7/26-1386/7/30Type : سخنرانی, Lecturer,
9.

بررسي فراواني انواع هيستوپاتولوژيك پوليپ هاي روده بزرگ درنمونه هاي پوليپكتومي ارسال شده به بخش پاتولوژي مركزطبي كودكان درسالهاي 1375-1384


كنگره بيماريهاي كودكان
Location: تالار امام بيمارستان امام,
Date: 1386/7/26-1386/7/30Type : سخنرانی, Lecturer,
10.

معرفي يك بيمارمبتلا به Hymonolepis Diminuta


همايش بين المللي بيماريهاي كودكان
Location: مجتمع بيمارستاني امام خميني,
Date: 26/7/1386-30/7/1386
Authors: دكترمحمدتقي حقي آشتياني-دكترستاره مميشي-ليلا كاشي -دكتررضا شاه سياه
Type : سخنرانی, Journal: نوزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان وپنجمين همايش كشوري پرستاري كودكان, Volume: 24, Participant,
11.

مقايسه غلظت الاستاز 1 پانكراس در مدفوع مبتلايان به فيبروز كيستيك همراه با نارسايي پانكراس با بيماران بدون نارسايي پانكراس و گروه شاهد


تازه هاي طب اطفال
Location: انجمن كودكان مجامع بين المللي مزارت امور خارجه ,
Date: 29 ارديبهشت 1386-2 خرداد 1384
Authors: دكتر محمد تقي حقي آشتياني - دكتر نيلوفر ربيعي - دكتر فاطمه فرهمند - دكتر فاطمه محجوب - دكتر مهري نجفي
Type : سخنرانی, Participant,
12.

نحوه مصرف فرآورده هاي پلاسماي تازه منجمد در مركز طبي كودكانAuthors: نسرين مكي - دكتر آشتياني - مينا ايزديار - فائزه فروغي - مريم منجم زاده
Type : Presentaion, Journal: فصل نامه سازمان انتقال خون , Participant,
13.

فراواني برخي عوامل موثر بر زردي ناشي از كمبود شير مادر در نوزادانAuthors: دكتر بهجتي - دكترآشتياني - دكتر كياني - دكتر ماهك
Type : Presentaion, Journal: مجله دانشكدهپزشكي, Participant,
14.

بررسي ميزان شيوع برخي از عوامل مولد اسهال با تاكيد بر انگل كريپتوسپوريديوم در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان مركز طبي كودكان از سال 81 تا 82Authors: بهرام نيك منش - دكتر اورمزدي - دكتر لامع اخلاقي - دكتر آشتياني
Type : Presentaion, Journal: مجله دانشگاهعلوم پزشكي ايران , Participant,
15.

مقايسه تست هاي تشخيصي الاستاز 1 مدفوعي و تريپسين مدفوع در بيماران سيستيك فيبروزيس با گروه شاهدAuthors: دكترمحمد تقي حقي آشتياني - دكتر ربيعي - دكتر فرهمند - دكتر محجوب - دكتر نجفي
Type : Presentaion, Journal: مجله پزشكي اروميه , Participant,
16.

كمبود سلنيوم و گلوتاسيون ، پراكسيدار در كودكان مبتلا به صرعAuthors: دكتر صديقه شمس - مهرناز نوري - دكتر حقي آشتياني - آمنه محسني
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان , Participant,
17.

بررسي تغييرات اسيد فوليك و ويتامين B12 و آهن در بيماران 6 تا 12 ساله مبتلا به ژيارديازيس در جنوب تهرانAuthors: عسگري - فاطمه غفاري فر - دكتر دليمي اصل - دكتر آشتياني - مهدي دلاوري
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان , Organizer,
18.

مقايسه كلسيم ،‌فسفات و آلكالين فسفاتاز بزاق در كودكان 3 تا 5 ساله مبتلا يه پوسيدگي هاي شديد ، متوسط و بدون پوسيدگي در مهد كودك هاي مناطق مختلف شهر تهرانAuthors: دكتر شرابي - دكتر سراج - دكترآشتياني - دكترآخوندي - دكتر عليخاني
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان, Participant,
19.

بررسي اثرات داروهاي ضد تشنج بر متابوليسم استخوانAuthors: دكتر اشرفي - دكتر خوشحال - دكتر علي رباني - دكتر نرگس ملا حبقه - دكتر محمديان - دكتر شمس - دكتر آشتياني
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان , Participant,
20.

بررسي آلودگي به سيكلوسپورا كاتياننسيس در كودكان مبتلا به اسهال در مركز طبي كودكانAuthors: بهرام نيك منش - دكتر اورمزدي - دكتر لامع اخلاقي - دكترآشتياني - زهره قلاوند
Type : Presentaion, Journal: مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران , Participant,
21.

ميزان جداسازي هموفيلوس آنفلوآنزاي تيپ ط در مايع مغزي نخاعي كودكان مشكوك به مننژيت با روش هاي كشت و PCR مركز طبي كودكانAuthors: مروت طاهري - دكتر اكبري - دكتر كاظمي - دكتر بنكدار - دكترآشتياني
Type : Presentaion, Journal: مجله دانشكده پزشكي دانشگاه تهران , Participant,
22.

كاربرد اندازه گيري ميزان كمي CRPAuthors: دكتر اعتمادي - دكترآشتياني - دكتر ظهوري - خانم مكي
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان , Participant,
23.

ارزش اندازه گيري آندوتوكسينAuthors: دكترآشتياني - دكتر عليزاد - دكتر حسين خاني
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان , Participant,
24.

بررسي علل آمينواسيدوريAuthors: دكترآشتياني - دكتر نخجواني - دكتر رباني - دكتر طيبي - آقاي فرج پور - خانم بستان
Type : Presentaion, Journal: مجله بيمار يهاي كودكان , Participant,
25.

شيوع و عوارض و درمان شيگلوز در بررسي علل باكتريايي و پارازيتي اسهال در فصول گرمAuthors: دكتر عليزاد - دكترآشتياني - خانم مكي
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان , Participant,
26.

كروماتوگرافي قندهاAuthors: دكترآشتياني - دكتر نخجواني - دكتر شش پلي - خانم ايراني
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان , Participant,
27.

شيوع هيپوتيروئيدي در نوزادان مبتلا به هيپربيليروبينميAuthors: دكتر مصطفوي - دكتر رباني - دكترآشتياني - خانم بستان
Type : Presentaion, Journal: مجله بيمار يهاي كودكان, Participant,
28.

كريپتوكوكوزAuthors: دكتراشتياني - دكتر حقي - خانم مكي
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان, Participant,
29.

سپتيسمي و يافته هاي هماتولوژيكAuthors: دكترآشتياني - دكتر عليزاد - دكتر بهجتي - دكتر وليزاده - خانم ميرسلطاني - خانم بستان
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان , Participant,
30.

متهموگلوبينمي ارثيAuthors: دكتر احمد خداداد - دكتر آشتياني - خانم بستان
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان , Participant,
31.

مننژيت ناشي از استرپتوكوكAuthors: دكتر اعتمادي - دكترآشتياني - خانم مكي
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان , Participant,
32.

كمك آزمايشگاه در تشخيص و كنترل ديابتAuthors: دكترآشتياني - خانم بستان
Type : Presentaion, Journal: پيام ديابت , Organizer,
33.

بررسي فراواني سيتينوريAuthors: دكترآشتياني - خانم سلطاني - خانم ايراني
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان , Participant,
34.

بررسي آنتي ژن هاي HLA در بيماري هيپرپلازي خلقتي آدرنال ،‌از نوع نقص در انزيم 21 هيدروكسيلازAuthors: خانم رنجبر - دكتر آشتياني - دكتر فياض مقدم - سلطاني - دكتر مصطفوي - دكتر رباني
Type : Presentaion, Journal: مجله علمي سازمان انتقال خون ايران , Participant,
35.

اساس مولكولي بتا تالاسميAuthors: دكتر آشتياني - خانم رنجبر
Type : Presentaion, Journal: مجله علمي سازمان انتقال خون ايران, Participant,
36.

لوسمي لنفوبلاستيك مزمنAuthors: دكترآشتياني - دكتر راميار - خانم سلطاني
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان, Participant,
37.

بررسي ژنتيكي و باليني مبتلايان به بيماري شربت افراAuthors: دكتر آشتياني - خانم سلطاني
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان , others,
38.

بررسي عوامل عفوني و مقاومت آنتي بيوتيكي آنهاAuthors: دكترآشتياني - مكي - عابديني - عسگري - كاشي - مسعودي - بهرامي - سعيدي - پورخسرواني
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماريهاي كودكان , others,
39.

بررسي عوامل عفوني در بيماري گرانولوماتوز مزمنAuthors: دكتر اعتمادي - دكتر آشتياني - آقاي سلطاني
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماري هاي كودكان , others,
40.

اختلالات مورفولوژيك ،‌سندرم هاي كاذب و نتايج غير واقعي آزمايش هاAuthors: دكتر آشتياني - خانم برنجي
Type : Presentaion, Journal: مجله تشخيص آزمايشگاهي , others,
41.

اختلالات دستگاههاي انالايزر هماتولوژيAuthors: دكتر آشتياني - خانم برنجي
Type : Presentaion, Journal: مجله تشخيص آزمايشگاهي , others,
42.

لنفوسيت هاي غير بدخيم را چه بناميمAuthors: دكتر آشتياني - خانم برنجي
Type : Presentaion, Journal: مجله تشخيص آزمايشگاهي , others,
43.

بررسي شيوع آلودگي بلاستوسيستيس هومينيس در بيماران مراجعه كننده به مركز طب يكودكان از سال 72 تا 78Authors: دكتر آشتياني - دكتر ياوري - ليلا كاشي
Type : Presentaion, Journal: مجله تشخيص آزمايشگاهي , Lecturer,
44.

تغييرات مولكولي و سيتوژنتيك در سرطان كولوركتالAuthors: دكتر آشتياني - آقاي شفا
Type : Presentaion, Journal: مجله نژتشخيص آزمايشگاهي , others,
45.

اثر تداخلي ليپمي در شمارش سلولهاي خوني با شمارشگرهاي هماتولوژيAuthors: دكترآشتياني - دكتر گودرزي - خانم برنجي
Type : Presentaion, Journal: مجله تشخيص آزمايشگاهي , others,
46.

منابع خطا در آزمايش فرمول و شمارش گلبولي خونAuthors: دكتر آشتياني - خانم بستان
Type : Presentaion, Journal: مجله بيماريهاي كودكان , others,
47.

مطالعه كولونيزاسيون پنوموكوك در ناحيه بيني و حلق طي چند روز پس از درمان آنتي بيوتيكيAuthors: دكتر خطائي - دكترآشتياني - خانم مكي - آقاي شكرآبي
Journal: مجله بيمار يهاي كودكان , others,
48.

كاربرد اندازه گيري ميزان كمي CPRAuthors: دكتر اعتمادي - دكتر آشتياني - دكتر ظهوري - خانم مكي
Journal: مجله بيمار يهاي كودكان, others,
49.

ارزش اندازه گيري آندوتوكسينAuthors: دكتر آشتياني - دكتر عليزاد - دكتر حسين خاني
Journal: مجله بيماري هاي كودكان, others,
50.

بررسي علل آمينواسيدوريAuthors: دكترآشتياني - دكتر نخجواني - دكتر رباني - دكتر طيبي - آقاي فرج پور - خانم بستان
Journal: مجله بيماريهاي كودكان , others,
51.

شيوع و عوارض و درمان شيگلوز در بررسي علل باكتريايي و پارازيتي اسهال در فصول گرمAuthors: دكتر عليزاد - دكترآشتياني - خانم مكي
Journal: مجله بيمار يهاي كودكان, others,
52.

گروماتوگرافي قندهاAuthors: دكتراشتياني- دكتر نخجواني - دكترشش پلي - خانم ايراني
Type : خلاصه, Journal: مجله بيماري هاي كودكان, others,
53.

شيوع هيپوتيروئيدي در نوزادان مبتلا به هيپربيليروبينميAuthors: دكتر مصطفوي - دكتر رباني - دكتر آشتياني - خانم بستان
Journal: مجله بيماري هاي كودكان, others,
54.

كريپتوكوكوزAuthors: دكتر آشتياني - دكتر حقي - خانم مكي
Journal: مجله بيماري هاي كودكان, others,
55.

سپتيسمي و يافته هاي هماتولوژيكAuthors: دكتراشتياني - دكتر عليزاد - دكتر بهجتي - دكتر وليزاده - خانم مير سلطاني - خانم بستان
Journal: مجله بيماري هاي كودكان, others,
56.

متهموگلوبينمي ارثيAuthors: دكتر احمد خداداد - دكتر آشتياني - خانم بستان
Journal: مجله بيماري هاي كودكان, others,
57.

مننژيت ناش ياز استرپتوكوك BAuthors: دكتر اعتمادي - دكترآشتياني - خانم مكي
Journal: مجله بيمار يهاي كودكان, others,
58.

كمك آزمايشگاه در تشخيص و كنترل ديابتAuthors: دكترآشتياني - خانم بستان
Journal: مجله پيام ديابت , others,
59.

بررسي فراواني سيتينوريAuthors: دكتر آشتياني - خانم سلطاني - خانم ايراني
Journal: مجله بيمار يهاي كودكان ,
60.

بررسي آنتي ژن هاي HLA بيماري هيپرپلازي خلفي آدرنال ،‌از نوع نقص در آنزيم 21 هيدروكسيلازAuthors: خانم رنجبر - دكترآشتياني - دكتر فياض مقدم - خانم سلطاني - دكتر مصطفوي - دكتر رباني
Journal: مجله علمي سازمان انتقال خون ايران, others,
61.

اساس مولكولي بتا تالاسميAuthors: دكترآشتياني - خانم بستان
Journal: مجله علمي سازمان انتقال خون ايران,
62.

لوسمي لنفوبلاستيك مزمنAuthors: دكتر آشتياني - دكتر راميار - خانم سلطاني
Journal: مجله بيماري هاي كودكان,
63.

بررسي ژنتيكي و باليني مبتلايان به بيماري شربت افراAuthors: دكتر آشتياني - خانم سلطاني
Journal: مجله بيماريهاي كودكان,
64.

بررسي عوامل عفوني و مقاومت آنتي بيوتيكي آنهاAuthors: دكتر آشتياني - خانم مكي - خانم عابديني - آقاي عسگري - خانم كاشي - خانم مسعودي - خانم بهرامي - خانم سعيدي - خانم پور خسرواني
Journal: مجله بيماري هاي كودكان ,
65.

بررسي عوامل عفوني در بيماري گرانولوماتوز مزمنAuthors: دكتر اعتمادي - دكترآشتياني - آقاي سلطاني
Journal: مجله بيماري هاي كودكان,
66.

اختلالات مورفولوژيك ،‌سندرم هاي كاذب و نتايج غير واقعي آزمايش هاAuthors: دكتر آشتياني - خانم برنجي
Journal: مجله تشخيص آزمايشگاهي ,
67.

اختلالات دستگاه هاي اتوآنالايزر هماتولوژيAuthors: دكترآشتياني - خانم برنجي
Journal: مجله تشخيص آزمايشگاهي ,
68.

لنفوسيت هاي غير بدخيم را چه به ناميم ؟Authors: دكتر آشتياني - خانم برنجي
Journal: مجله تشخيص آزمايشگاهي ,
69.

بررسي شيوع آلودگي بلاستوسيتيس هومينيس در بيماران مراجعه كننده به مركز طبي كودكان از سال 72 تا 78Authors: دكتر آشتياني - دكتر ياوري - ليلا كاشي
Journal: مجله تشخيص آزمايشگاهي ,
70.

تغييرات ملكولي و سيتوژنتيك در سرطان كولوركتالAuthors: دكتر آشتياني - آقاي شفا
Journal: مجله تشخيص آزمايشگاهي ,
71.

اثر تداخلي ليپمي در شمارش سلولهاي خوني با شمارشگر هاي هماتولوژيAuthors: دكتر آشتياني - دكتر گودرزي - خانم برنجي
Journal: مجله تشخيص آزمايشگاهي ,
72.

منابع خطا در آزمايش فرمول و شمارش گلبولي خونAuthors: دكتر آشتياني - خانم بستان
Journal: مجله بيماري هاي كودكان ايران ,
73.

مطالعه كولونيزاسيون پنوموكوك در ناحيه بيني و حلق طي چند روز پس از درمان آنتي بيوتيكي ....Authors: دكتر خطائي - دكتر آشتياني - خانم مكي - آقاي شكرآبي
Journal: مجله بيماري هاي كودكان , Lecturer,
74.

كنگره آزمايشگاههاي پزشكي گذشته ،‌حال و آينده


كنگره
Location: سالن همايش هاي رازي ,
Date: 26/3/1383-28/3/1383Type : هماهنگ كننده , Journal: مجموعه مقالات , Organizer,
75.

مشكلات تشخيصي روش هاي آزمايشگاهي نوروبلاستوم


پنجمين سمينار سراسري علوم آزمايشگاهي و بيماريهاي اطفال
Location: سالن همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران ,
Date: 14/7/1382-17/7/1382Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات , Lecturer,
76.

باز آموزي مدون ج ويژه علوم آزمايشگاهي


باز آموزي
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 5/11/1381 -11/11/1381Type : Poster, Lecturer,
77.

بازآموزي مدوم ج ويژه علوم آزمايشگاهي


باز آموزي
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 5/11/1381 -11/11/1381 Participant,
78.

بازآموزي مدون ج ويژه علوم آزمايشگاهي


باز آموزي
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 5 / 11/ 1381 -11/11/1381 Participant,
79.

بازآموزي مدون گروه علوم آزمايشگاهي و پاتولوژي


بازآموزي
Location: دانشگاهعلوم پزشكي تهران ,
Date: از سال 1378 لغايت 1381 (‌جمعا 12-Type : Coordinator, Organizer,
80.

بازآموزي مدون پاتولوژيست ها


بازآموزي
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: سال هاي 1372 و 1378 -.....Type : Coordinator, Organizer,
81.

مسائل رايج و تازه هاي طب


برنامه مدون بازآموزي ب ويژه پزشكان عمومي
Location: تالار امام ,
Date: 18/12/1381-21/12/ 1381 Type : هماهنگ كننده , Journal: مجموعه مقالات , Organizer,
82.

مسائل رايج و تازه هاي طب اطفال


يازدهمين كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 24/7 / 1378 -29/7/1378 Type : هماهنگ كننده , Journal: مجموعه مقالات , Organizer,
83.

Workshop on electron microscope


سمينار
Location: .....,
Date: 16. Nov . 1991 -25/. Nov 1991 Participant,
84.

International Conference on Role of Free Radicals & Anti - Oxidants in Health @ Disease


كنگره
Location: هندوستان,
Date: 10 Feb 2003-12 . Feb . 2003
Authors: دكتر دريادل - دكتر مصباح - دكتر آشتياني - دكتر علامه
Type : سخنرانی, Journal: خلاصه مقالات , Lecturer,
85.

سومين كنگره بيماريهاي كودكان


سومين كنگره
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 20/7/1370-25/7/1370 Type : هماهنگ كننده , Journal: مجموعه مقالات , Organizer,
86.

مسائل رايج و تازه هاي طب اطفال


چهارمين كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 25/7/1371-30/7/1371Type : هماهنگ كننده , Journal: مجموعه مقالات , Organizer,
87.

مقايسه متدهاي اندازه گيري بيليروبين تام در سرم نوزادان


كنگره سراسري علوم آزمايشگاهي
Location: دانشگاه علوم پزشكي مشهد ,
Date: 11 / 2/ 1372-14/2/1372
Authors: دكترآشتياني - دكتر عباسي - خانم خاتمي - دكتر سميعي
Type : سخنرانی, Journal: خلاصه مقالات , Lecturer,
88.

مسائل رايج و تازه هاي طب اطفال


كنگره بين المللي
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 24/7/1372-29/7/1372Type : هماهنگ كننده , Journal: مجموعه مقالات , Organizer,
89.

عفونت نزد سالمندان


برنامهمدون بازآموزي ج ويژه پزشكان عمومي
Location: مركز طبي كودكان ,
Date: تير 1373 -.....
Authors: دكتر آشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
90.

سمينار تالاسمي و آزمايشگاه


سمينار تالاسمي
Location: ....,
Date: 18/2/1375-همان روز
Authors: دكترآشتياني
Type : هماهنگ كننده , Journal: خلاصه مقالات , Organizer,
91.

......


كنگره ساليانه پاتولوژي
Location: تالار امام ,
Date: 10 / 9 / 1379 -15/9/1379
Authors: دكترآشتياني
Journal: مجموعه مقالات , Organizer,
92.

بررسي هيپرپلازي مادرزادي آدرنال در مبتلايان به ابهام جنسي در مركز طبي كودكان از 69 تا 75


كنگره ساليانه پاتولوژي
Location: تالار امام ,
Date: 10/9/1379-15/9/1379
Authors: دكتر آشتياني - خانم بستان - خانم سلطاني نيا
Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات , Lecturer,
93.

بيماري زنجيره سنگين ( HCD )


سمينار دانشجويي
Location: تالار قريب ,
Date: سال 1375-......
Authors: دكترآشتياني
Journal: مجموعه مقالات , Organizer,
94.

روش هاي تشخيص بيماري لوپوس اريتماتوس


سمينار دانشجويي رشته علوم آزمايشگاهي مقطع كارشناسي
Location: تالار قريب ,
Date: سال 1375 -.....
Authors: دكتراشتياني
Journal: مجموعه مقالات , Organizer,
95.

بررسي ناهنجاريهاي كروموزومي در بيماران مركز طبي كودكان و معرفي يك مورد ترانسلوكاسيون پيچيده


هشتمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 21/7/1375-26/7/1375
Authors: دكترآشتياني - خانم سلطاني نيا
Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات , Lecturer,
96.

تغييرات تست هاي تيروئيد پس از تعويض خون


هشتمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 21/7/1375-26/7/1375
Authors: دكتر مصطفوي - دكتر آشتياني - خانم بستان
Type : سخنرانی, Lecturer,
97.

ژنتيك تالاسمي :‌تنوع در موتاسيون ها


همايش و كارگاه
Location: پايگاه انتقال خون تهران ,
Date: 27 /7/ 1376-5 / 8/ 1376
Authors: دكتر آشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
98.

.....


همايش بين المللي
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 19/7/1376-24/7/1376 Organizer,
99.

سيتوكاين ها و آنتاگونيستهاي آنها در اختلالات ميلوئيدي


سمينار
Location: تالار قريب ,
Date: 30 / 2/ 1376 -31/2/1376
Authors: دكتراشتياني
Organizer,
100.

كاربرد روش هاي سيتوشيمي و ايمنوهيستوشيمي در مطالعه لوسمي ها


سمينار
Location: تالار قريب ,
Date: 30 / 2/1376 -31/2/1376
Authors: دكتراشتياني
Organizer,
101.

......


كنگره
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 25/7/1377-30/7/1377
Authors: .....
Type : هماهنگ كننده , others,
102.

........


كنگره
Location: تالار امام ,
Date: 17/7/1378-22/7/1378 Organizer,
103.

بررسي شيوع آلودگي بلاستوسيستيس هومينيس در بيماران مراجعه كننده بهمركز طبيكودكان 72 - 78


كنگره
Location: تالار امام ,
Date: 17/7/1378-22/7/1378
Authors: دكتراشتياني - دكتر ياوري - ليلا كاشي
Type : Abstract, Lecturer,
104.

كاريوتيپ طيفي دودمان سلولي SW480 و SW620 در سرطان كولون انساني


كنگره ساليانه
Location: تالار امام ,
Date: آبان 1379 -....
Authors: دكترآشتياني
Type : سخنرانی, Journal: مجموعه مقالات , Lecturer,
105.

الكتروفورز هموگلوبين و تشخيص هموگلوبينوپاتي ها


بازآموزي
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 27 / 11 / 1379-1/12/1379
Authors: دكتر آشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
106.

الكتروفورز هموگلوبين و تشخيص هموگلوبينوپاتيها


برنامه مدون ج ويژه علوم آزمايشگاهي
Location: بيمارستان امام خميني ,
Date: 10 / 10 / 1379-15/10 / 1379
Authors: دكتر آشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
107.

...........


كنگره
Location: تالار امام ,
Date: آبان 1379 - others,
108.

......بازآموزي مدون ج ويژه علوم آزمايشگاهي


بازآموزي
Location: بيمارستان امام خميني ,
Date: 6/12/1379 -11/12/1379 Type : هماهنگ كننده , others,
109.

الكتروفورز هموگلوبين و تشخيص هموگلوبينوپاتيها


بازآموزي
Location: بيمارستان امام خميني ,
Date: 15/2/1380 -19/2/1380
Authors: دكترآشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
110.

.......


چهارمين كنگره و بازآموزي هماتولوژي
Location: تالار امام ,
Date: 7/8/1380 -9/8/1380
Authors: دكتر اشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
111.

لنفوسيت آتي پيك را چه بناميم


كنفرانس
Location: مركز طبي كودكان,
Date: 6/9/1381-همان روز
Authors: دكترآشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
112.

ESR


كنفرانس
Location: مركز طبي كودكان,
Date: 28/9/1381-همان روز
Authors: دكترآشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
113.

ESR - CRP


كنفرانس
Location: مركز طبي كودكان ,
Date: 26/6/1381-همان روز
Authors: دكتر آشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
114.

آشنايي با دستگاه H1


كنفرانس
Location: مركز طبي كودكان,
Date: 26/8/1371-همان روز
Authors: دكتر آشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
115.

كليات ايمونواسي و روش هاي مختلف ايمنواسي


برنامه مدون بازآموزي
Location: بيمارستان آيت ا.. طالقاني ,
Date: 29/7/1378-27/8/1378
Authors: دكترآشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
116.

ارزش آزمايشگاهي HLA در تشخيص بيماريهاي سندرم آنتيكارديوليپين ....


سمينار دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي
Location: دانشكده پزشكي,
Date: ترم پائيزي 68- 69 -......
Authors: دكتر اشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
117.

يافته هاي ايمنولوژيك در ALL


سمينار دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي
Location: دانشكده پزشكي,
Date: ترم پائيزي 68-69 -.....Type : سخنرانی, Lecturer,
118.

عفونت نزد سالمندان


برنامه مدون
Location: مركز طبي كودكان ,
Date: 17/9/1374-همان روز
Authors: دكتر آشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
119.

دندانپزشكي در تالاسمي


سمينار تالاسمي
Location: قم ,
Date: 13 و 20 دي ماه 1375-.....
Authors: دكتر آشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
120.

چگونگي انتخاب دستگاه سل كانتر و روش كنترل آن


كنفرانس علمي اداره امور و تجهيزات آزمايشگاههاي تشخيص طبي
Location: اداره تجهيزات آزمايشگاهي ,
Date: 7/4/1376-همان روز Participant,
121.

اثر هموديناميك بدن روي معيارهاي آزمايش كامل ادرار


كنفرانس علمي اداره امور و تجهيزات آزمايشگاههاي تشخيص طبي
Location: اداره تجهيزات آزمايشگاهي,
Date: 7/4/1376-همان روز Organizer,
122.

مسائل هماتولوژي


سومين كنگره و بازآموزي هماتولوژي
Location: تالار امام ,
Date: 29/3/1378-31/3/1378 Organizer,
123.

عفونت نزد سالمندان


باز آموزي مدون پزشكان عمومي
Location: بيمارستان امير كبير ,
Date: 7/1/1371-12/1/1371
Authors: دكتر آشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
124.

بررسي آنتي ژنهاي HLA در بيماري هيپرپلازي خلفي آدرنال از نوع نقص در آنزيم 21 هيدروكسيلاز


ششمين كنگره ايمونولوژي و آلرژي ايران
Location: مركز همايش هاي رازي ,
Date: 17 / 2/ 1381-19/2/1381
Authors: دكتر آشتياني
Type : Presentaion, Lecturer,
125.

الكتروفورز هموگلوبين و تشخيص هموگلوبينوپاتيها


باز آموزي
Location: دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
Date: 27/11 /1380-1/12/1380
Authors: دكار آشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
126.

اصول تفسير آزمايشگاهي رايج در تشخيص بيماريها


برنامه مدون هماتولوژي برنامه ج
Location: تالار امام ,
Date: 4/7/1381-4/7/1381
Authors: دكتر آشتياني
Type : سخنرانی, Lecturer,
1.

عضوكميته اجرايي همايش آسيب شناسي دوازدهمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران


Activity Type:دبير كميته اجرايي
1389-1389
2.

عضو كميته داوران همايش آسيب شناسي دوازدهمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران


Activity Type:عضو كميته
1389-1389
3.

عضو كميته علمي همايش آسيب شناسي دوازدهمين همايش سالانه آسيب شناسي


Activity Type:عضو کمیته علمي
1389-1389
4.

عضو هيئت علمي گروه پاتولوژي شركت درجلسات پژوهشي دانشكده وداور وناظر پايان نامه ومقالات


Activity Type:عضو کمیته علمي
1388-1388
5.

عضوهيئت ممتحنه آزمون پيش كارورزي آسيب شناسي


Activity Type:عضو
14/6/89-20/6/89
6.

عضو هيئت ممتحنه آزمون پيش كارورزي آسيب شناسي


Activity Type:عضو
1389-1389
7.

برنامه ريزي واجراي بيست ودومين همايش بين المللي كودكان


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
1389-1389
8.

دبيرعلمي باليني كنگره آزمايشگاه وبالين بيماريهاي كودكان


Activity Type:دبیر
1389-1389
9.

اجراي ارزيابي بيروني برنامه دستياري رشته پاتولوژي


Activity Type:دبير كميته اجرايي
1389-1389
10.

دبيرهيات ممتحنه گواهينامه دانشنامه رشته تخصصي اسيب شناسي


Activity Type:دبیر
1389-1389
11.

عضوهيئت ممتحنه آزمون پيش كارورزي درگروه پاتولوژي


Activity Type:عضو
1389-1389
12.

دبيرعلمي برگزاري كارگاه دانشكده پزشكي


Activity Type:دبیر
1384-1391
13.

دبيرعلمي برگزاري سميناروكنفرانس دانشكده پزشكي


Activity Type:دبیر
1384-1391
14.

دبيزعلمي برنامه هاي بازآموزي متخصصين وپزشكان عمومي


Activity Type:دبیر
1384-1391
15.

دبير برنامه مدون و سمينار وكنفرانس وكاگاه جهت مشمولين قانون اموزش مداوم


Activity Type:دبیر
1384-1392
16.

رئيس بخش پاتولوژي


Activity Type:رئیس
1387-تاكنون
17.

عضو طراحي سوالات وبرگزاري آزمون پنجاه وپنجمين دانشنامه تخصصي آسيب شناسي


Activity Type:عضو
28/5/87-3/6/87
18.

دبير هيات ممتحنه گواهينامه دانشنامه تخصصي آسيب شناسي


Activity Type:دبیر
1388-1388
19.

عضو هيات ممتحنه گواهينامه-دانشنامه تخصصي ازآسيب شناسي


Activity Type:عضو
1387-1387
20.

عضوكميته اجرايي پژوهشي دانشكده پزشكي


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
1387-1387
21.

عضوكميته اجرايي نوزدهمين همايش كودكان


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
1386-1386
22.

عضو كميته اجرايي پژوهشي دانشكده پزشكي


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
1385-1385
23.

عضوكميته اجرايي همايش بيماريهاي كودكان


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
1385-1385
24.

عضوكميته اجرايي پژوهشي كنگره كودكان


Activity Type:عضو كميته
1384-1384
25.

عضوكميته اجرايي كنگره ساليانه كودكان


Activity Type:عضو كميته
1384-1384
26.

عضوكميته داوري مقالات همايش كودكان


Activity Type:عضو كميته
23/12/84-24/12/84
27.

عضوكميته علمي سمينارسراسري پاتولوژي


Activity Type:عضو کمیته علمي
29/3/1387-30/3/1387
28.

عضوكميته علمي دومين كنگره بين المللي بيماريهاي ريوي ومراقبتهاي ويژه سل


Activity Type:عضو کمیته علمي
24/8/1384-27/8/1384
29.

عضو كميته رسيدگي به مواردمرگ وميروعوارض بيمارستاني مركزطبي


Activity Type:عضو كميته
1384-تاكنون
30.

عضو كميته كادرپزشكي پرسنل پرستاري وكاركنان بيمارستان مركزطبي


Activity Type:عضو كميته
1384-تاكنون
31.

عضوكميته داروو درمان وتجهيزات بيمارستان مركزطبي


Activity Type:عضو كميته
1384-تا كنون
32.

عضوكميته انتقال خون بيمارستان مركزطبي


Activity Type:عضو كميته
1384-تاكنون
33.

عضو كميته بهداشت وكنترل عفونت بيمارستان مركزطبي


Activity Type:عضو كميته
18/5/89-تاكنون
34.

عضوكميته آسيب شناسي ونسوج بيمارستان مركزطبي كودكان


Activity Type:عضو كميته
1384-تاكنون
35.

مسئول كميته فرعي نظام پيشنهادات بيمارستان


Activity Type:عضو كميته
14/9/86-14/9/90
36.

عضوشوراي برنامه ريزي ونظارت


Activity Type:عضو
6/10/85-6/10/89
37.

عضو كميته نيازسنجي طراحي ونظارت برساختمان جديدمركزطبي كودكان


Activity Type:عضو كميته
25/3/1385-25/4/1389
38.

عضوكميته مشورتي انجمن علمي آسيب شناسي ايران


Activity Type:عضو كميته
20/2/1388-20/2/1391
39.

عضوكميته مشورتي انجمن علمي آسيب شناسي ونسوج


Activity Type:عضو
2/9/1384-2/9/1385
40.

مسئول هيئت ممتحنه گواهينامه رشته آسيب شناسي


Activity Type:Member Of Board
30/3/1384-30/3/1385
41.

عضو كميته مشورتي انجمن علمي آسيب شناسي ايران


Activity Type:عضو
24/2/1385-29/1/1388
42.

كارشناس تخصصي رشته پاتولوژي در دادسراوهيات هاي انتظامي


Activity Type:Member
24/9/87-24/9/89
43.

كارشناس تخصصي رشته پاتولوژي در دادسراوهيات هاي انتظامي


Activity Type:Member
6/4/1385-6/4/1387
44.

عضوهيئت ممتحنه آزمون پيش كارورزي گروه آسيب شناسي


Activity Type:عضو
12/11/1388-12/11/1389
45.

عضو كميته برنامه ريزي وارزشيابي رشته علوم آزمايشگاهي


Activity Type:عضو
4/3/1387-4/3/1388
46.

عضوشوراي پژوهش سازمان انتقال خون پايگاه تهران


Activity Type:عضو
1/7/1386-1/7/1387
47.

عضوكميته تخصصي آسيب شناسي تشريحي آزمايشگاه مرجع سلامت


Activity Type:عضو
21/9/1386-21/9/1389
48.

دبير برنامه ريزي راهبردي رشته تخصصي آسيب شناسي


Activity Type:دبیر
12/4/1385-12/4/1389
49.

عضوكميته آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي تهران


Activity Type:عضو
24/10/1386-24/10/1389
50.

عضوكميته آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي تهران


Activity Type:عضو
17/12/1384-17/12/1386
51.

عضوكميته جذب گروه آموزشي پاتولوژي


Activity Type:عضو
25/6/1388-25/6/1390
52.

عضوكميسيون قانوني ماده 20آزمايشگاهها


Activity Type:عضو
11/2/1389-15/2/1389
53.

عضوهيئت ممتحنه ارتقارشته پاتولوژي


Activity Type:عضو
25/2/1386-19/1/1388
54.

عضوهيئت ممتحنه ارتقاپاتولوژي


Activity Type:عضو
19/1/1385-19/1/1386
55.

دبيرهيئت ممتحنه ارتقارشته پاتولوژي


Activity Type:دبیر
29/2/1388-29/2/1390
56.

دبيرهيئت ممتحنه ارتقا رشته پاتولوژي


Activity Type:دبیر
1/3/1386-1/3/1388
57.

دبير هيئت ممتحنه ارتقا رشته پاتولوژي


Activity Type:دبیر
19/1/1385-19/1/1386
58.

عضوهيئت ممتحنه گواهينامه رشته آسيب شناسي


Activity Type:عضو
8/4/1388-8/4/1390
59.

عضوهيئت ممتحنه گواهينامه رشته آسيب شناسي


Activity Type:عضو
3/4/1386-3/4/1388
60.

عضو هيئت ممتحنه گواهينامه رشته آسيب شناسي


Activity Type:عضو
22/5/1385-22/5/1386
61.

عضو هيئت ممتحنه گواهينامه رشته آسيب شناسي


Activity Type:عضو
30/3/1384-30/3/1385
62.

مسئول هيئت ممتحنه گواهينامه رشته آسيب شناسي


Activity Type:رئیس
30/3/1384-30/3/1385
63.

عضوهيئت ممتحنه تخصصي بوردرشته آسيب شناسي


Activity Type:عضو
8/4/1388-8/4/1390
64.

عضوهيئت ممتحنه دانشنامه تخصصي بوردرشته آسيب شناسي


Activity Type:عضو
3/4/1386-3/4/1388
65.

عضوهيئت ممتحنه دانشنامه تخصصي بورد آسيب شناسي


Activity Type:عضو
22/5/1385-22/5/1386
66.

عضوهيئت ممتحنه دانشنامه تخصصي بورد آسيب شناسي


Activity Type:عضو
8/5/1384-8/5/1385
67.

رئيس بخش پاتولوژي وآزمايشگاه مركزطبي


Activity Type:رئیس
12/11/1388-12/10/1390
68.

رئيس بخش پاتولوژي وآزمايشگاه مركزطبي


Activity Type:رئیس
4/10/84-4/10/86
69.

فعاليت اجرايي پژوهشي در سال 1382


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
1382
70.

عضو كميته مشورتي انجمن پاتولوژيست هاي ايران


Activity Type:عضو كميته
3/2/1383 -تاكنون
71.

عضو كميته تخصيص امتياز و صدور مجوز سمينارهاي علمي يك روزه


Activity Type:عضو كميته
28/4/1383-....
72.

عضو كميته تدوين و تهيه برنامه استرات‍يك حوزه معاونت آموزشي برنامه گروه آموزش مداوم پزشكي


Activity Type:عضو كميته
28/4/1383-.....
73.

نماينده ( دبير ) و عضو هيات ممتحنه ارتقا - گواهي نامه رشته آسيب شناسي


Activity Type:دبیر
3/4/1383-تاكنون
74.

معاونت اجرايي و جانشين رئيس بيمارستان


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
14/6/1369 -19/3/1371
75.

رئيس آزمايشگاه


Activity Type:رئیس
24/5/1366 -تاكنون
76.

سرپرست بخش پاتولوژي


Activity Type:رئیس
21/3/1370-....
77.

عضو هيئت اجرايي كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
سال 1369 -مهر 1370
78.

معاونت اجرايي و جانشين رئيس بيمارستان


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
19/3/1371-....
79.

نماينده معاونت آموزشي وزارت بهداشت جهت بازديد از بيمارستانها


Activity Type:Others
2/10/1371 -تاكنون
80.

معاونت اجرايي و جانشين رئيس بيمارستان


Activity Type:Others
14/6/1369-19/3/1371
81.

رئيس آزمايشگاه مركز طبي كودكان


Activity Type:رئیس
24/5/1366 -تاكنون
82.

سرپرست بخش پاتولوژي مركز طبي كودكان


Activity Type:رئیس
21/3/1370 -تا كنون
83.

عضو هيئت اجرائي كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
سال 1369 -مهر 1370
84.

دبير برنامههاي مدون ه و ج ويژه پاتولوژي و علوم آزمايشگاهي (‌دو برنامه مجزا 9


Activity Type:دبیر
سال 1380 -سال 1381
85.

عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي


Activity Type:عضو كميته
دوره پنجم
86.

عضو كميته بهداشت


Activity Type:عضو كميته
1/7/1372 -....
87.

عضو كميته افزايش درآمد


Activity Type:عضو كميته
12/7/1372-....
88.

رييس داروخانه


Activity Type:رئیس
13/9/1372-....
89.

سرپرست شاخه پيراپزشكي گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي


Activity Type:رئیس
4/7/1373-....
90.

عضو هيئت نظارت فصلنامه تالاسمي


Activity Type:عضو
91.

عضو شوراي پژوهشي گروه پاتولوژي


Activity Type:عضو كميته
16/11/1375-16/11/1377
92.

عضو هيئت تحريريه فصلنامه خون


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
93.

عضو كميسيون قانوني آزمايشگاهها


Activity Type:عضو كميته
21/10/1376 -...
94.

عضو گروه برنامه ريزي و ارزشيابي رشتهخون شناسي و بانك خون


Activity Type:عضو كميته
11/8/1376 -11/8/1378
95.

معاون گروه آموزشي پاتولوژي دانشكده


Activity Type:Others
2/3/1377 -......
96.

عضو هيئت تحريريه مجله بيماري هاي كودكان


Activity Type:دبير كميته اجرايي
1377 -1377
97.

عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته خون شناسي و بانك خون


Activity Type:عضو هیئت مدیره
16/10/1377 -16/10 / 1379
98.

مسئوليت آزمايشگاه سيتوژنتيك مركز طبي كودكان


Activity Type:رئیس
1367 -تاكنون
99.

عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته خونشناسي وبانك خون


Activity Type:عضو هیئت مدیره
1/5/1379 -1/5/1381
100.

دبير كنگره پاتولوژي سال 1379


Activity Type:دبیر
سال 1379
101.

عضو شوراي پژوهشي گروه پاتولوژي


Activity Type:عضو کمیته علمي
10/8/1379 -10 / 8 / 1381
102.

عضو شوراي اجرايي گروه آسيب شناسي


Activity Type:عضو کمیته اجرایی
8/2/1380 -8/2/1382
103.

عضو شواري آموزشي


Activity Type:عضو کمیته علمي
15/12/1379 -15/12/1381
104.

جانشين مدير گروه پاتولوژي دانشكده


Activity Type:Others
5/12/1380 -29/12/1380
105.

عضو هيئت علمي منتخب كميته تخصيص امتياز دانشگاه


Activity Type:عضو هیئت مدیره
17/4/1381-تاكنون
106.

جانشين مدير گروه پاتولوژي


Activity Type:Others
28/5/1381 -7/6/1381
107.

دبير كنگره پاتولوژي آبان 1381


Activity Type:دبیر
آبان 1381
108.

عضو كميته پژوهشي دانشكده پزشكي ( شوراي پژوهشي دانشكده )‌


Activity Type:عضو كميته
1/1/1379 -29/12/1379
109.

عضو كميته پژوهشي دانشكده پزشكي (‌شوراي پژوهشي دانشكده )


Activity Type:عضو كميته
1/1/1380 -29/12/1380
110.

عضو كميته ISO


Activity Type:عضو كميته
21/12/1381 -تا كنون
111.

عضو كميته نسخ داروئي


Activity Type:عضو كميته
21/12/1381 -تا كنون
112.

عضو كميته هماهنگي


Activity Type:عضو كميته
21/12/1381 -تاكنون
113.

عضو كميته عفونت


Activity Type:عضو كميته
17/10/1375-تاكنون
114.

عضو كميته انتقال خون


Activity Type:عضو كميته
14/1/1378-تا كنون
1. درزمينه كلينيكال پاتولوژي
Top