دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
نسخه چاپی

علي اكبري ساري

اطلاعات تماس
http://tums.ac.ir/faculties/akbarisari
تلفن: 02188989128
فکس: 02188989129
آدرس: تهران، خيابان پورسينا، دانشكده بهداشت، طبقه 4، گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، كد پستي 1417613191
مرتبه علمی
استاد
دانشکده
بهداشت
علوم مديريت و اقتصاد بهداشت
درباره