??????، 1 ???? 1396
 
 

دكتر حسن افتخار اردبيلي

English
???? ???? ??????
مرتبه علمي: ?????
دانشكده/گروه آموزشي: بهداشت/گروه آموزش و ارتقاء سلامت
تلفن: 8955888
فكس: 6462267
اي ميل: eftkhara@sina.tums.ac.ir
وب سايت: http://www.tums.ac.ir/faculties/eftkhara
نشاني:
 
??????? ???? ????? ? ????? ??????? ?????? ?????